Informace o stravování ve školní jídelně

 

1. Přihláška ke stravování

Přihláška je k dispozici na webových stránkách školy. Obědy je možné odebírat od 1. dne následujícího měsíce. Na nový školní rok se přihláška odevzdává do 30. června. Řádně vyplněnou přihlášku strávník vrátí  do školní jídelny. Svým podpisem se rodiče (zákonní zástupci) zavazují, že budou řádně plnit povinnosti vyplývající z účasti jejich dítěte ve školním stravování. V zájmu urychlení kontaktu s Vámi, prosíme rovněž o uvedení Vaší emailové adresy a telefonního čísla, na kterém Vás zastihneme přes den.

 

2. Výše stravného

Do věkových skupin jsou zařazováni žáci na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku (tzn. období od 1. 9. do 31. 8. následujícího roku).

 

3. Placení stravného

TRVALÝ PŘÍKAZ – běžný účet

č. ú. 2201484151/2010 + variabilní symbol (dostanete ve školní jídelně)

 

Trvalý příkaz zadat od 20. srpna do 20. května.

22 obědů x 45 Kč /     990 Kč

22 obědů x 48 Kč /  1.056 Kč

22 obědů x 50 Kč /  1.100 Kč

 

4. Doba výdeje obědů

Výdej obědů probíhá od 11.30 do 14.30 hod.

Výdej neodhlášeného oběda si lze vyzvednout pouze první den neplánované nepřítomnost                              od 11.30 do 12.00 hod.

Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v provozovnách školního stravování. (Sb. zákonů č. 107/2005, vyhláška ze dne 25. 2. 2005. § 2/7)

Výdej stravy se provádí výhradně proti předložení  čipu. S čipem se musí zacházet tak, aby nebyl vystaven nárazu, vodě, vlhkosti. Čip platí (pokud není poškozený) po celou dobu školní docházky.

Cena čipu 130,-- Kč.  Čipy budou hrazeny na základě faktury.

Při ztrátě nebo znehodnocení čipu kontaktujte vedoucí ŠJ na emailu: jídelna@elijas.cz

Původní čip bude zablokován a vystaven nový čip za poplatek 130,-- Kč na základě faktury.

 

5. Odhlašování obědů

a) pouze přes webové stránky www.strava.cz, případně škola online, nejpozději do 7 hodin ráno příslušného dne (odkliknutím zaškrtávátka u objednaného jídla a dát odeslat). Na jiné odhlášení nebudebrán zřetel.

b) odhlášení obědů v případě nemoci

Pro nemocné strávníky mohou rodiče nebo sourozenci vyzvednout oběd pouze první den absence, ostatní dny musí být odhlášeny. První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení se považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení. (Sb. zákonů č. 107/2005 ze dne 25. 2. 2005 § 4/9)               Z hygienických důvodů nelze vydávat obědy přímo do přinesených nádob, ale budou vydány na talíř.

c) odhlášení strávníka z obědů natrvalo se provádí výhradně písemně na formuláři, který naleznete na webových stránkách školy. Odhlašování ze stravného se provádí k prvnímu následujícího měsíce.  Formulář je nutné doručit na sekretariát školy. Strávníkovi při odhlášení budou všechny přeplatky odeslány na účet.

 

6. Objednávání obědů

Provádí se přes webové stránky www.strava.cz, případně škola online, nejpozději do 14.00 hodin předchozího pracovního dne (kurzorem najet na dané jídlo a zakliknout, odeslat)                               (Odkliknutím původně objednaného jídla byste oběd odhlásili)

Jídelní lístek je vyvěšen na webových stránkách školy.

 

7. Charakter stravy

Laktoovovegetariánská

 

Připomínky, dotazy a náměty k provozu školní jídelny můžete projednat s vedoucí školní jídelny na telefonním čísle  722 075 902 nebo prostřednictvím emailu jidelna@elijas.cz.