Žádost o poskytnutí donace

Informace k poskytování donací rodičům platícím školné.

 

Účelem nadačního fondu je poskytovat donace zákonným zástupcům dětí platících školné. Smyslem je pomocí prostředků získaných Nadačním fondem podpořit sociálně slabší rodiny či rodiny v momentální finanční tísni, jimiž by jinak finanční poměry mohly bránit v účasti na výchovně vzdělávacím procesu.

Donace se poskytuje na základě podané žádosti s odůvodněním podání žádosti a výši donace. Žádost se podává elektronicky prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Žádost se obecně podává na pololetí daného školního roku. V odůvodněných případech lze žádost podat také na jiné období.

Žádost o donaci se podává:

-          na školné v mateřské škole

-          na školné v základní škole

-          na účast na mimoškolních aktivitách

Účelem poskytnutí donací je nápomoc rodinám a dětem, aby se jejich děti mohly účastnit výchovně vzdělávacího procesu, kde by to jinak ze sociálních důvodu (krátkodobých či dlouhodobých) nebylo možné.

Činnost nadačního fondu není v žádném případě prostředkem marketingového nástroje školy za účelem poskytování donací či slev bez zohlednění finanční situace žadatelů.

 

 Elektronický formulář
Uveďte částku o kterou žádáte od Nadačního fondu na příslušné pololetí šk. roku nebo na konkrétní mimoškolní aktivitu.