Studijní materiály 3. ročník

Zeměpis říjen

Přírodní sféry Země - členění zemského povrchu, atmosféra, proudění vzduchu a podnebné pásy, hydrosféra, zásoby vody na Zemi, litosféra a stavba zemského nitra, vývoj a tvary...

Dějepis říjen

Revoluce 1848/49, politické proudy v 19. stol., viktoriánská Anglie, Francie za Napoleona III., sjednocení Itálie, sjednocení Německa

ZSV - září

Úvod do filosofie (pojem, řecké počátky, význam polis, přechod od mýtu k logu, periodizace dějin filosofie).

Český jazyk a literatura

Milé studentky a milí studenti, úkoly k samostudiu najdete v pondělí dopoledne v google classroom. 

Němčina - info

Milí studenti, malé upřesnění - na webových stránkách školy najdete první pondělí v měsíci plán práce na tento měsíc. Pro shrnutí probraného učiva a zadání úkolů sledujte...

Aufgabe bis 17.9.

Zadání pro ty, kdo nemají dosud přístup do GC - v GC zadání totožné.     Přepište do sešitu a doplňte, aby věty dávaly smysl a byly gramaticky správně:...

Zeměpis - září

Úvod do geografie, tvar Země a její místo ve vesmíru, pohyby Země, základy kartografie

Dějepis - září

Osvícenské myšlenky, Velká francouzská revoluce, napoleonské války, Vídeňský kongres, doba předbřeznová (metternichovský absolutismus), revoluce 1848/49

Deutsch für September

Wiederholung Thema: Programm in den Ferien Tagesprogramm, Aktivitäten Planen Grammatik: slovesa s odlučitelnou předponou, modální slovesa, 3. pád podstatných jmen...

Český jazyk a literatura

Milé studentky, milí studenti, probírané učivo tohoto týdne najdete dnes odpoledne (pondělí 14. 9.) v google classroom.