Podrobná kritéria k přijímacímu řízení 2020

V souladu se školským zákonem (č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů) stanovila ředitelka školy pro uchazeče o studium 1. ročníku Kombinovaného lycea (obor vzdělání 78-42-M/06) následující jednotná kritéria pro přijetí ke studiu:

 

1) Výsledky centrálně zadávaných jednotných přijímacích testů z matematiky

     a z českého jazyka a literatury

2) Prospěch na základní škole a výsledky předmětových olympiád

3) Pohovor

 

ad 1) Za jednotné přijímací testy je možno získat následující počet bodů:

test z matematiky – max. 50 bodů

test z českého jazyka a literatury – max. 50 bodů

Vyhodnocení jednotných přijímacích testů provádí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

 

ad 2) Pro bodové ohodnocení prospěchu na ZŠ bereme v potaz pouze průměrný prospěch za 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (či odpovídajících ročníků víceletého gymnázia). Za každý ročník lze získat maximálně 10 bodů podle vzorce 10x(2-průměr). Nejvíce, tedy 10 bodů tak získá uchazeč, jehož průměr je 1. Za průměr 2 a horší se žádné body nezískávají.

Za účast a umístění v předmětových olympiádách (uvedených ve Věstníku MŠMT v kategorii A) je možno získat následující počet bodů:

5 bodů – umístění v celostátním kole na 1. - 3. místě

4 body – umístění v celostátním kole do 10. místa

3 body – umístění v krajském kole na 1. – 3. místě

2 body – umístění v krajském kole do 10. místa

1 bod – umístění v obvodním kole na 1. – 3. místě

Zohledňujeme účast maximálně ve dvou olympiádách konaných v loňském a letošním školním roce, přičemž informace o umístění musí být doložena do zahájení přijímacího řízení.

 

ad 3) Cílem pohovoru je získat představu o motivaci, všeobecném přehledu a studijních předpokladech uchazeče o studium. Na základě pohovoru lze získat maximálně 20 bodů.

 

Celkový počet bodů, který lze v přijímacím řízení dosáhnout, je tedy následující:

jednotné přijímací testy  - max. 100 bodů

body za prospěch             - max. 20 bodů

body za olympiády            - max. 10 bodů

body za pohovor               - max. 20 bodů

Uchazeč tedy může získat maximálně 150 bodů.

 V případě rovnosti bodů rozhodují tato kritéria:

1) vyšší počet bodů získaný za jednotné přijímací testy

 2) větší počet bodů získaný za test z matematiky

 

Na základě těchto kritérií stanoví ředitelka školy pořadí uchazečů v přijímacím řízení a rozhodne o jejich přijetí či nepřijetí. Přijato může být v 1. kole přijímacího řízení maximálně 20 uchazečů s nejvyšším počtem bodů (včetně odvolání).

 

V Praze 30. 1. 2020                                             Ing. Hana Loderová, ředitelka školy