Výsledky 1. kola přijímacího řízení

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ

 

Evidenční číslo uchazeče

Body

M

Body

ČJ

Body

Body   pohovor

Celkový   počet bodů

Přijat/nepřijat  

SSE18   - 1

31

40

15,1

20

106,1

přijat

SSE18   - 3

18

34

6,1

20

78,1

přijat

SSE18   - 2

19

24

4,0

20

67

přijat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poučení pro uchazeče dle Školského zákona, § 60g, odst. 6,7

(6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb…

(7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání…

 

Datum zveřejnění výsledků přijímacího řízení:  30. 4. 2018    

Zákonní zástupci uchazečů o studium mohou nahlédnout do výsledků přijímacího řízení 2. 5. 2018 od 8 do 9 hod. na sekretariátu školy.

 

 

Ing. Hana Loderová,

ředitelka školy