2. kolo přijímacího řízení na Křesťanské lyceum Elijáš

V souladu se školským zákonem (č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů) vyhlašuje ředitelka školy 2. kolo přijímacího řízení pro uchazeče o studium 1. ročníku Kombinovaného lycea (obor vzdělání 78-42-M/06). Ve školním roce 2019/2020 otevíráme pro uchazeče z 9. tříd ZŠ jednu třídu (20 žáků) 4-letého studijního oboru Kombinované lyceum.

Termín přijímacího řízení: 15. 5. 2019

Podání přihlášky: přihlášku ke studiu je třeba podat nejpozději do 3. 5. 2019, a to buď poštou na adresu školy (Baarova 360, 140 00 Praha 4 - Michle), nebo osobně na sekretariát školy. Formulář přihlášky obdržíte ve vaší ZŠ či jej lze získat např. na stránkách MŠMT či stránkách Cermatu. K přihlášce není nutné přikládat lékařské potvrzení.

Pozvánku k přijímacímu řízení obdrží zákonný zástupce uchazeče poštou na adresu uvedenou v přihlášce nejpozději 7 dní před konáním této zkoušky.

Před přijímacím řízením je každý uchazeč povinen prokázat svou totožnost (průkaz s fotografií – OP, pas, průkaz MHD apod.).

Uchazeči, kteří se z vážných důvodů nebudou moci zúčastnit přijímacího řízení v daném termínu, mohou, doloží-li do 3 dnů od promeškaného termínu písemně důvod své neúčasti (lékařské potvrzení apod.), využít náhradního termínu.

Výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny na vývěsce před školou a na webu školy. Výsledky budou zveřejněny pod registračními kódy, které obdrží uchazeči v den konání přijímacího řízení ve škole. Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zasláno poštou na adresu zákonného zástupce uvedenou v přihlášce.

Pokud bude uchazeč přijat ke studiu, potvrdí svůj úmysl studovat na naší škole tím, že do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí odevzdá ředitelce školy vyplněný zápisový lístek, a to buď poštou na adresu školy (Baarova 360, 140 00 Praha 4 - Michle), či osobně na sekretariát školy. Zápisový lístek vydá uchazeči jeho ZŠ. Pokud nedojde k odevzdání zápisového lístku v uvedené lhůtě, vzdává se uchazeč práva být přijat ke studiu a místo něho může být přijat jiný uchazeč.

Proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí odvolání.

 

 

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení

           

Přijímací zkouška se koná formou pohovoru. Cílem pohovoru je získat představu o motivaci, všeobecném přehledu a studijních předpokladech uchazeče o studium. Při rozhodování o přijetí ke studiu zohlední ředitelka školy též výsledky jednotné přijímací zkoušky a prospěch uchazeče na základní škole.