Výsledky 2. kola přijímacího řízení na Křesťanské lyceum Elijáš

seznam přijatých/nepřijatých uchazečů

 

 

Evidenční   číslo uchazeče

Přijat/nepřijat  

1802019

přijat

1792019

přijat

2112019

přijat

2052019

přijat

1872019

nepřijat

 

Poučení pro uchazeče dle Školského zákona, § 60g, odst. 6,7

(6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb…

(7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání…

 

Datum zveřejnění výsledků přijímacího řízení:  16. 5. 2019    

Zákonní zástupci uchazečů o studium mohou nahlédnout na požádání do výsledků přijímacího řízení na sekretariátu školy.

 

 

Ing. Hana Loderová,

ředitelka školy