Informace k otevření školy od 25. května 2020

Vážení a milí rodiče,

 

nastal čas jakéhosi návratu do školy, který se, žel, týká jen žáků 1. stupně.  

Od 25. května 2020 je z rozhodnutí MŠMT obnovena dobrovolná docházka žáků ve škole a my se na Vaše děti již těšíme. 

Musíme se vypořádat s velkým množstvím opatření, která se neustále mění. Proto Vás prosíme, věnujte pozornost níže uvedeným pokynům, je možné, že se ještě pozmění, doufáme, že k lepšímu.

Mnohá opatření mohou vyznít striktně. Víte, že se Vám všem vždy snažíme maximálně vyjít vstříc, ale v této situaci máme poměrně svázané ruce, a pokud se nic nezmění, musíme na pravidlech trvat, a to nejen proto, že je to vyhláška MŠMT, ale také proto, že nemáme dostatek prostoru a zaměstnanců. A hlavně nám jde o to, abychom ze zdravotního hlediska byli všichni v pořádku. 

V příloze Vám posíláme čestné prohlášení. Vyplněné a podepsané ho zašlete na e-mail sekretariat@elijas.cz do 22. května do 10.00.

 

Děkujeme za pochopení.

 

   Níže uvádíme postup, který jsme vytvořili, abychom dodrželi všechna pravidla: 

 

 

1.    K dobrovolné výuce je nezbytné se přihlásit od tohoto okamžiku do 18. května PŘES TENTO FORMULÁŘ. Odpovědi jsou i s časem zaznamenány v dotazníku. Na pozdější přihlášení nemůže být brán zřetel (manuál MŠMT).

2.    Rodičům, kteří dítě přihlásí ke školní docházce, nebude vydáno potvrzení o uzavření školy, bez ohledu na to, zda dítě školu bude skutečně navštěvovat.

3.    Pokud bude dítě přihlášeno do školy, je očekávána denní docházka.

4.    Bez podepsaného čestného prohlášení nemůžeme žáka vpustit do budovy školy.

5.    Žáci budou do školy vcházet podle předem určeného harmonogramu předem určeným vchodem (harmonogram dostane každá třída zvlášť).

6.    Každý žák musí mít u sebe alespoň dvě čisté roušky a sáček na špinavé roušky.

7.    Platí přísný zákaz vstupu jakýchkoli dospělých osob (mimo zaměstnance školy) do budov školy.

8.    Při vstupu žákům bezkontaktně změříme teplotu. V případě zjištění zvýšené teploty nebo jiných příznaků onemocnění nesmí být žák do budovy vpuštěn.

9.    Budou vytvořeny skupiny žáků po patnácti. Složení skupin nemusí kopírovat složení tříd, záleží na počtech přihlášených dětí. Skupinu si není možné vybrat a její složení nelze měnit. 

 

 

Dopolední blok

 

10.  Dopolední blok bude zajištěn od 8:30 do 12:00; nebo od 9:00 do 13:00 (podle harmonogramu jednotlivých tříd).

11.  Dopolední blok bude zajištěn dva dny třídním učitelem dané třídy a tři dny budou žáci podle pokynů učitelů pracovat samostatně pod vedením pedagogického dozoru. Distanční výuku (tedy pro žáky, kteří zůstanou doma) povede třídní učitel ve dnech, kdy nebude ve škole (Toto se může změnit podle počtu přihlášených dětí).

12.  Angličtina, případně další předměty budou zajištěny přes Google meet pro děti v distančním studiu i pro děti ve škole. Učitelé se v jednotlivých třídách nesmí střídat.

13.  Po skončení dopoledního bloku odchází děti buď do jídelny, nebo domů. Zdržování se v budově školy ani v bezprostředním okolí není možné.

14.  Obědy budou zajištěny ve školní jídelně. V případě nepřítomnosti dítěte z důvodu nemoci je možné oběd odhlásit. Jeho vyzvednutí ale v tomto případě není možné. Pokyny přihlášeným dětem přijdou zvlášť.

 

 

Odpolední blok

15.  Odpolední blok bude zajištěn pouze pro tři skupiny (přednost dostanou mladší děti) a bude trvat do 16.00.

16.  Přihlášení do odpoledního bloku je trvalé a po celou dobu docházky jej nelze změnit.

17.  Odchod z odpoledního bloku je možný pouze ve 14.00 a v 16.00. Jiné časy odchodu z organizačních důvodů nejsou možné.

18.  Dítě odchází daným východem.

 

Ostatní ustanovení:

 

19.  Děti budou dle nařízení trávit celý den v jedné třídě, většinou v lavicích s dostatečným odstupem, budou rozděleny tak, aby se jednotlivé skupiny nepotkávaly ani na chodbách či toaletách.

20.  Při odchodu dítěte ze školy či družiny není možný návrat v ten samý den.

21.  Pobyt venku nesmí probíhat mimo areál školy, děti se v případě pěkného počasí budou moci střídat na venkovním hřišti nebo u jídelny. Tělocvik je po celou dobu zakázán, povoleny jsou pouze protahovací cviky a pobyt venku. 

22.  Žák, který poruší hygienická pravidla nebo je nebude respektovat, může být po opakovaném porušení ze skupiny a prezenční školní docházky vyřazen.

 

Věřím, že s Vaší pomocí vše zvládneme zároveň s distanční výukou 2. stupně a lycea, včetně přijímacích zkoušek na lyceum a přípravy žáků 9. tříd.

 

Vám, rodiče, přejeme hodně sil do nastartování v práci, modlíme se za každou rodinu v Elijáši, o zdraví, pokoj a Boží ochranu.

 

S přátelským pozdravem

 

za pedagogický tým Hana Loderová, Barbora Klodová