Týdenní plány

Dějepis říjen

Raný středověk - církev ve středověku, raně středověká společnost - učení o trojím lidu, lenní systém. České země v raném středověku - příchod Slovanů, Sámova říše, Velká Morava

Zeměpis říjen

Hospodářská činnost člověka - opakování. Amerika - poloha, povrch, podnebí, vodstvo, přírodní krajiny, obyvatelstvo. Regiony Ameriky - Severní Amerika, střední Amerika

AJ 29.7. - 2.10.

Probíráme Unit 5 - gramatika: slovesa have to/don't have to , nově jsme se naučili a budeme opakovat vyjádření budoucnosti pomocí " be going to ", sl. zásoba: jobs in the...

Říjen 2020 - Fyzika - 7.A

A co nás čeká v říjnu? Moc toho bohužel v říjnu nestihneme. Vzhledem k mým učitelským praxím, které mám na jiné škole, nám asi polovina hodin odpadne.  

2.10. test dějepis

Stěhování národů, byzantská říše, arabská říše a islám

AJ 21. - 25. 9.

Minulý týden jsme opět doopakovali učivo z loňského školního roku, zejména comparisons.   Pomaličku se již začneme posouvat dále, načli jsme v učebnici Unit 5 , věnujeme...

Němčina - info

Milí žáci, malé upřesnění - na webových stránkách školy najdete první pondělí v měsíci plán práce na tento měsíc. Pro shrnutí probraného učiva a zadání úkolů sledujte prosím...

Čtenářský deník

Seznam doporučené četby + podoba čtenářského záznamu

Září 2020 - Fyzika - 7.A

Co nás ve fyzice čeká?    

přírodopis září

Úvod, coronavir, IZS, záchrana zvířat, houby jedovaté, otrava houbami, opakování, systém organismů, vnitřní parazité     

AJ 14.9.-20.9.

Opakujeme comparisons (druhý stupeň přídavných jmen, porovnávání pomocí "as/as, not as/as".   V učebnici a pracovním sešitě Unit 4.

Deutsch für September

Wiederholung/ Opakování  Téma: Meine Familie Gramatika: zájmeno KEIN, přivlastňovací zájmena; číslovky 20 - 100 - časování sloves LESEN, SEHEN, LAUFEN a FAHREN v...

Zeměpis - září

Opakování látky 6. ročníku. Obyvatelstvo a sídla - rasy, národy, jazyky, náboženství, státy, sídla. Hospodářská činnost člověka - národní hospodářství, vyspělé a rozvojové...

Dějepis - září

Opakování ze 6. ročníku. Středověk - dělení, raný středověk - franská říše, Vikingové, byzantská říše, šíření křesťanství v Evropě, arabská říše a islám