Týdenní plány

Dějepis říjen

Svět a ČSR po 1. světové válce - čs. zahraniční politika a hospodářství ve 20. letech, Evropa ve 20. letech (fašismus, komunismus), Velká hospodářská krize, Evropa ve 30....

AJ 29.7. - 2.10.

Stále probíráme Unit 9 Gramatika: 2nd conditional, indefinite pronouns Sl. zásoba: computers   Minulý týden jsme psali opakovací test ( Units 7,8 ). Ti z vás,...

Zeměpis 29.9.-2.10. 2020

Pokračování v tématu I. OBYVATELSTVO A SÍDLA - A) Obyvatelstvo - věková struktura obyvatelstva, B) Sídla - rozmístění obyvatelstva - město a venkov - učebnice Zeměpis 9, str....

Český jazyk 29.9.-2.10. 2020

Mluvnice - diktát, zvuková stránka jazyka (spisovná výslovnost, výslovnost souhlásek a souhláskových skupin) - učebnice, str. 17-19. Sloh - popis, charakteristika, líčení -...

Říjen 2020 - Fyzika - 9.A

A co nás čeká v říjnu? Moc toho bohužel v říjnu nestihneme. Vzhledem k mým učitelským praxím, které mám na jiné škole, nám asi polovina hodin odpadne.  

1.10. test dějepis

Versailleský mír, vznik a uspořádání ČSR

Český jazyk 21.9.-25.9. 2020

Jazyková kultura. Jazyková norma a kodifikace. Jazykovědné příručky. Ukázka testů přijímacích zkoušek na střední školy (zdroj: CERMAT.CZ). Diktát. Mluvené a psané texty....

Zeměpis 21.9.-25.9. 2020

Pokračování v tématu I. OBYVATELSTVO A SÍDLA - A) Obyvatelstvo - náboženská struktura obyvatelstva, věková struktura obyvatelstva, B) Sídla - rozmístění obyvatelstva, město a...

AJ 21. - 25. 9.

Věnujeme se opakování učiva z konce loňského roku.   Unit 9 - 2nd conditional (druhá podmínková věta) a dále probíráme a opakujeme indefinite pronouns (neurčitá...

Němčina - info

Milí žáci, malé upřesnění - na webových stránkách školy najdete první pondělí v měsíci plán práce na tento měsíc. Pro shrnutí probraného učiva a zadání úkolů sledujte prosím...

Září 2020 - Fyzika - 9.A

Co nás ve fyzice čeká?  

Zeměpis 14.9.-18.9. 2020

Pokračování v tématu I. OBYVATELSTVO A SÍDLA - A) Obyvatelstvo - migrace, národnostní struktura obyvatelstva, náboženská struktura obyvatelstva, věková struktura obyvatelstva -...

Zeměpis 7.9.-11.9. 2020

Opakování z minulých ročníků - test (učebnice Zeměpis 9, str. 4, společně v hodině). I. OBYVATELSTVO A SÍDLA - A) Obyvatelstvo - přirozený pohyb obyvatelstva a územní pohyb...

Dějepis - září

Svět a ČSR po 1. světové válce - bilance 1. světové války, poválečné změny v Evropě i ve světě, ČSR - nový stát ve střední Evropě - vznik ČSR, uspořádání ČSR

PŘÍRODOPIS - ZÁŘÍ

  Úvod, IZS, coronavir, kapénková infekce, opakování, záchrana zvířat, houby jedovaté, otrava houbami, rozmnožování, genetika, úvod do rostlin, systém rostlin

Český jazyk 14.-18. 9. 2020

Jazykové rodiny, útvary národního jazyka. Slohotvorní činitelé, mluvené a psané texty, procvičování - učebnice str. 144-149. Světová literatura 2. poloviny 20. století. 

AJ 14.9.-20.9.

Opakujeme učivo z minulého školního roku.   Units 8, 9   Past simple passive, second conditional.   Unit 9 - nové učivo: neurčitá zájmena (indefinite pronouns)

Český jazyk 7. - 11. 9. 2020

Úvod do učiva českého jazyka - požadavky k mluvnici, literatuře a slohu.  Historický vývoj českého jazyka (9. století - současnost):9. století, 11.-13. století, 14. století,...