Úvod

Smyslem a cílem činnosti školního poradenského pracoviště je zajištění poradenských služeb, systému včasného odhalování rizikových projevů chování ve škole, kvalitní podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i žáků mimořádně nadaných, podporování rovných příležitostí žáků a poskytováním kariérových informací, vytváření důvěryhodného vztahu mezi školou a zákonnými zástupci a vzájemná spolupráce.

Poradenské služby pro žáky, jejich zákonné zástupce i pedagogy školy jsou ve škole zajišťovány

  • metodikem prevence
  • výchovným poradcem
  • kariérovým poradcem
  • speciálním pedagogem
  • školním psychologem
  • dle potřeb dalšími pracovníky, kteří se podílejí na poradenských službách a vytvářejí konzultační tým pro poskytování služeb ve škole – třídní učitelé, koordinátor začlěňování žáků s odlišným mateřským jazykem, vybraní pedagogové školy.

Pracoviště zajišťuje důvěrnost jednání a ochranu osobních dat.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies