26.3.2021

Informace k organizaci zápisu 7. - 8. dubna 2021

Vážení rodiče,

 
děkujeme Vám, že jste se Vy i Vaše děti zúčastnili online zápisu. Bylo moc milé Vás všechny poznat a mrzí nás, že není možné přijmout všechny děti.
 
Jak jsme slíbili, tak posíláme informace.
 
Zápisu se zúčastnilo 42 dětí, z toho byly uděleny 2 odklady, přednostně přijato bude 8 dětí z mateřské školy a 6 sourozenců, kteří již ZŠ Elijáš navštěvují.
 
Protože pro rok 2021/22 přijímáme do 1. třídy 18 žáků, zbývají 4 místa, která se budou losovat z 26 uchazečů.
 
Losování proběhne v pondělí 12. dubna 2021 ve 14.00 v ředitelně za přítomnosti zřizovatele, ředitelky školy a notářky. Losování bude možné sledovat přes Google meet na odkazu, který byl zaslán e-mailem.
Losovat se budou přidělené registrační kódy dětí, které jste obdrželi e-mailem, nikoliv jména.
 
Nahlédnutí do spisu je možné v úterý 13. 4. 2021 od 12.00 do 14.00 po předchozí domluvě, nahlédnutí do spisu bude probíhat telefonicky nebo online se zapisující učitelkou.
 
Výsledky přijetí a nepřijetí budou zveřejněny ve středu 14. 4. 2021 na webových stránkách školy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

 

pokud máte zájem o zápis do školy Elijáš, vyplňte předběžnou přihlášku, na základě které Vám pošleme podrobné informace k zápisu, dokumenty k vyplnění a také si přes odkaz vyberete termín a čas zápisu.

Harmonogram zápisu:

7. - 8. 4. 2021 – Zápis 

13. 4. 2021 (od 12. 00 do 14.00) – Možnost nahlédnout do spisu po předchozí domluvě

14. 4. 2021 – Zveřejnění rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

 

Před zápisem je třeba se elektronicky přihlásit přes Školu OnLine, kde získáte registrační číslo přihlášky a vyberete si termín a čas zápisu.

 

A dále doložit tyto vyplněné dokumenty. Dokumenty pošlete všechny najednou a označeny jménem a příjmením dítěte a názvem dokumentu (např. Jarmila Nováková zápisní list; Jarmila Nováková obrázek atd.)

Požadované dokumenty

 • Žádost o přijetí dítěte
 • Zápisní list
 • Byl-li proveden odklad – dokumenty o odkladu ze šk. roku 2020/2021
 • Čestné prohlášení, že oba zákonní zástupci souhlasí s volbou školy*
 • Obrázek nebo sken obrázku, na který dítě namaluje sebe a svoji rodinu
 • Vyplněný dotazník
 • Vyplněný pětilístek

* Dle ust. § 34 odst. 1 zákona o rodině mají rodičovská práva a povinnosti oba rodiče. Přitom není rozhodné, zda rodiče žijí spolu nebo každý zvlášť, zda jsou rozvedeni či zda žijí v manželském společenství, případně u kterého z rodičů je dítě podle rozhodnutí soudu ve výchově.

To znamená, že - vystupuje-li jako zástupce dítěte jen jeden rodič - je třeba se dotázat druhého rodiče, zda s projevem zastupujícího rodiče souhlasí. Pokud by druhý rodič vyslovil nesouhlas, byly by dány podmínky pro postup podle § 49 zákona o rodině.

  

 

Občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte budou předloženy při podpisu smlouvy.

 

 

Vyplněné dokumenty nám můžete doručit následujícími způsoby: Do předmětu uveďte Zápis 2021 a jméno a příjmení dítěte

 • datovou schránkou - km7wg2d
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem - zapis@elijas.cz
 • e-mailem bez elektronického podpisu (pak je třeba originály dokumentů dodat nejpozději do 5 dnů)- zapis@elijas.cz
 • poštou – Křesťanská střední škola, základní škola a mateřská škola, Baarova 360/24, 140 00 Praha 4 - Michle

 

Křesťanská základní škola Elijáš nepatří mezi spádové školy, proto zápis dětí do 1. ročníku probíhá v jiném režimu než na spádových školách. Bydliště dítěte není kritériem pro přijetí dítěte do naší školy. Děti jsou přijímány na základě zápisu, který se uskuteční 7. - 8. dubna 2021.

Pro školní rok 2021/2022 škola přijímá 18 dětí.

Ředitelka Křesťanské střední školy, základní školy a mateřské školy Elijáš stanovuje tato kritéria přijetí:

 Datum podání žádosti ani pořadí nemá vliv na přijetí dítěte.

 

 • Dítě navštěvuje MŠ Elijáš.
 • Dítě má sourozence v základní škole.
 • Dítěti byl v loňském roce udělen odklad v ZŠ Elijáš.
 • Zbývající místa budou obsazena losem. Losování proběhne za přítomnosti notáře.

                

Organizace zápisu

Rodiče vyplní všechny dokumenty a vybraným způsobem je odešlou do školy.

Škola jim potvrdí převzetí dokumentů e-mailem (v případě jakýchkoli nedostatků, je vyzve k odstranění), potvrdí termín a čas zápisu, který proběhne přes Google meet. (Zkušební hovor proběhne ještě před samotným zápisem.)

V určený den a čas proběhne zápis s rodiči a dítětem. Hovor by měl probíhat u stolu, dítě bude potřebovat 2 papíry A4, tužku a nůžky.

Obsahem zápisového pohovoru s dítětem bude pedagogické posouzení těchto dovedností: sociální dovednosti, komunikační dovednosti, úroveň myšlení, hrubá a jemná motorika.

Zápis bude trvat max. 30 minut.

Posuzována je celková připravenost na školní docházku a sociální dovednosti dítěte. Doporučujeme pročíst desatero pro rodiče předškolního věku viz příloha.