2.9.2020

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na lyceum

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na Křesťanské lyceum Elijáš

 

SEZNAM PŘIJATÝCH/NEPŘIJATÝCH UCHAZEČŮ

 

Evidenční číslo uchazeče

Přijat/nepřijat

2172020

přijat

2182020

přijat

2202020

přijat

2212020

přijat

2222020

přijat

2232020

přijat

2242020

přijat

2252020

přijat

2272020

přijat

2282020

přijat

2302020

přijat

2392020

přijat

2402020

přijat

2422020

přijat

2442020

přijat

2462020

přijat

2482020

přijat

2632020

přijat

2642020

přijat

2652020

přijat

2382020

nepřijat

 

Poučení pro uchazeče dle Školského zákona, § 60g, odst. 6,7

(6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb…

(7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole…

 

Datum zveřejnění výsledků přijímacího řízení: 1. 7. 2020          

Zákonní zástupci uchazečů o studium mohou nahlédnout na požádání do výsledků přijímacího řízení na sekretariátu školy.

 

Ing. Hana Loderová,

ředitelka školy