15.3.2023

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zde najdete několik informací týkajících se zápisu. Prosíme, abyste se jimi řídili.

Harmonogram zápisu:
3. 4. - 4. 4. 2023 – Zápis 
5. 4. 2023 (od 13. 00 do 14.00) – Možnost nahlédnout do spisu po předchozí domluvě
11. 4. 2023 – Zveřejnění rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

Před zápisem je třeba se elektronicky přihlásit, zde získáte registrační číslo přihlášky a vyberete si termín a čas zápisu:

Přihláška k zápisu

a dále doložit tyto dokumenty. Žádost o zápis bude vyplněna přímo při zápisu. 

Zápisní list, Čestné prohlášení a Dotazník k vyplnění obdrží registrovaní rodiče e-mailem. Pokud Vám e-mail nepřišel, kontaktujte: barbora.klodova@elijas.cz.

Požadované dokumenty
 Průkaz totožnosti zákonného zástupce
 Rodný list dítěte
 Byl-li proveden odklad – dokumenty o odkladu ze šk. roku 2022/2023
 Zápisní list
 Čestné prohlášení, že oba zákonní zástupci souhlasí s volbou školy*
 Dotazník

Křesťanská základní škola Elijáš nepatří mezi spádové školy, proto zápis dětí do 1. ročníku probíhá v jiném režimu než na spádových školách. Bydliště dítěte není kritériem pro přijetí dítěte do naší školy. Děti jsou přijímány na základě zápisu, který se uskuteční 3. - 4. dubna 2023.
Pro školní rok 2023/2024 škola přijímá 18 dětí.

Organizace zápisu
Rodiče si vyberou datum a čas zápisu přes link výše. Přijde jim potvrzovací e-mail, který obsahuje registrační číslo a vybrané datum a čas. (Registrační číslo si uschovají, pod tímto číslem bude u dítěte zveřejněno přijetí nebo nepřijetí).
I s dítětem se ve stanovený čas dostaví do školy, kde bude probíhat zápis dítěte.
Vstup je hlavním vchodem od parkoviště, zvoní se na zvonek sekretariátu.
Obsahem zápisu je ověření předpokladů dítěte ke vzdělávání podle ŠVP školy Elijáš.
Dále doporučujeme pročíst desatero pro rodiče předškolního věku viz příloha.
Zápis bude trvat max. 30 minut.

Zveřejnění výsledků
Během doby od podání žádosti do vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí mají zákonní zástupci možnost nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům v souladu s §36 odst. 3 správního řádu před vydáním rozhodnutí školy. Možnost nahlédnout do spisu po předchozí domluvě je stanovena na 5. 4. 2023 (od 13.00 do 14.00).

Po ukončení rozhodování budou zveřejněny výsledky zápisu. ZŠ zveřejní v souladu se školským zákonem seznam registračních čísel žadatelů (dětí), které přijala/nepřijala na základě podané žádosti o přijetí, a to na úřední desce a na webových stránkách školy. Žadatelům, kteří nebyli přijati, bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí. V případě přijetí se rozhodnutí nerozesílá.

* Dle ust. § 34 odst. 1 zákona o rodině mají rodičovská práva a povinnosti oba rodiče. Přitom není rozhodné, zda rodiče žijí spolu nebo každý zvlášť, zda jsou rozvedeni či zda žijí v manželském společenství, případně u kterého z rodičů je dítě podle rozhodnutí soudu ve výchově.
To znamená, že - vystupuje-li jako zástupce dítěte jen jeden rodič - je třeba se dotázat druhého rodiče, zda s projevem zastupujícího rodiče souhlasí. Pokud by druhý rodič vyslovil nesouhlas, byly by dány podmínky pro postup podle § 49 zákona o rodině.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies