Vnitřní řád školního klubu

 PROVOZ ŠKOLNÍHO KLUBU

 

Školní klub je žákům a jejich rodičům k dispozici od 14:00 - 16:00 hod.

Žáky předává vyučující po skončení výuky  vychovatelce Školního klubu nebo kaplanovi pro 2. st.. Společně odchází na oběd do školní jídelny.

Do zájmových kroužků organizovaných školou žáci odcházejí a posléze z kroužků přicházejí v doprovodu lektorů jednotlivých kroužků. 

 

Čas odchodů žáků ze Školního klubu je uveden na zápisních lístcích, které rodiče vyplní na začátku školního roku. Oprávněné osoby si žáky  vyzvedávají buď v oznámeném čase nebo je starším dětem umožněn samostatný odchod ze školy. Zákonní zástupci žáků vstupují do budovy školy výhradně bočním vchodem.

 

Mimořádné odchody žáků musí být vychovatelce školního klubu nebo kaplanovi včas sděleny, a to vždy písemnou formou a s podpisem zákonných zástupců. Žák bude vydán pouze osobě uvedené na zápisním lístku (mimořádný odchod dítěte s jinou osobou nutno oznámit písemně).

 

Postup při nevyzvednutí žáka ze Školního klubu je shodný s postupem uvedeným v provozním řádu ŠD.

 

ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ

 

Žáci jsou pravidelně seznamováni s pravidly o bezpečném chování při práci a činnostech v prostorách Školního klubu. Žáci isou informováni, jak se vyvarovat úrazu a pohybovat se ve škole, na hřišti, v tělocvičně i mimo školní budovy. Žácii jsou seznámeni s postupem při úrazu nebo v případě požáru. Každý úraz je řádně ošetřen a zapsán do knihy úrazů. Lékárnička pro Školní klub a ŠD odd. 3 je k dispozici v kabinetu vedoucí Školního klubu. Lékárnička je podle potřeby doplňována. Všechny prostory Školního klubu jsou vybaveny hygienicky nezávadným nábytkem, který je omyvatelný a je zde prováděn každodenní úklid.

 

 PŘIHLAŠOVÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍHO KLUBU

 

 Ve školní družině je určena vedoucí vychovatelka, která zajišťuje i pro žáky 2.st. přihlašování do školního klubu a také jejich odhlašování, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností. Přihlašování a odhlašování žáků ze školního klubu je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka formou vyplněného zápisního lístku.

Při zápisu do školního klubu jsou zákonní zástupci žáka prokazatelně seznámeni s řádem ŠD/ŠK, a potvrdí to svým podpisem. O zařazení žáka do školního klubu rozhoduje ředitel školy a vedoucí vychovatelka.

 

ODHLAŠOVÁNÍ ŽÁKA ZE ŠK, UKONČENÍ DOCHÁZKY V ŠK

 

Odhlášení žáka z pravidelné docházky do školního klubu a z pravidelné docházky do zájmových útvarů provádějí zákonní zástupci výhradně písemnou formou.

Ukončení docházky žáka  ze školního klubu může nastat při hrubé nekázni dítěte, poškozování majetku školy dítětem a v případě jiných závažných přestupků, zejména proti školnímu řádu.

 

 PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

 

Na žáky a zákonné zástupce se vztahuje školní řád. Vnitřní řád upravuje zejména práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců vzhledem ke specifickým podmínkám zájmového vzdělávání.

Žáci a zákonní zástupci mají právo na vzdělávání a školské služby podle školského zákona dle podmínek Školního vzdělávacího programu ŠD a ŠK

Žáci mají právo účastnit se všech činností a aktivit ŠK.

Zákonní zástupci žáků a žáci samotní mají právo se vyjadřovat ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí chodu ŠK, přičemž vyjádřením žáků musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje.

                                                                                                                   

POVINNOSTI ŽÁKŮ

 

Pravidla bezpečnosti pobytu žáků ve ŠK se řídí obecnými bezpečnostními pravidly uvedenými ve školním řádu a v řádu školní družiny.

Žáci dodržují předpisy o ochraně zdraví a bezpečném chování na hřišti, v družině, na chodbách a venku. Žáci byli předem s předpisy a pravidly seznámeni. Žákům není povoleno zdržovat se v prostorách školy v době mimo vyučování, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou.

Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově, nebo mimo budovu při akci pořádané školou, jsou žáci povinni ihned ohlásit vychovatelce.

Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí - uzamykání šaten, řádně pečují o své osobní věci, nenosí do ŠK cenné věci, které nesouvisejí se zájmovým vzděláváním. Případné ztráty věcí hlásí neprodleně své vychovatelce.

Mobilní telefony používají žáci k telefonování jen v nutných případech a po domluvě s paní vychovatelkou tak, aby nerušily program ve ŠK. Pro jiné účely platí úplný zákaz používání mobilních telefonů.

Opustit prostory ŠK smí žák jen se svolením paní vychovatelky. Žák se ve ŠK chová slušně k dospělým i k žákům školy, dbá pokynů pedagogických i provozních pracovníků. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka se vždy považují za závažné porušení školního řádu a řádu školní družiny.

Žák udržuje prostory ŠK v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením. U svévolného poškození nebo zničení majetku školy je vyžadována úhrada od zákonných zástupců žáka, který poškození majetku způsobil.

 

POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

 

 Zákonní zástupci mohou vyzvedávat žáky ze ŠK výhradně bočním vchodem školy.

Od 9.00 hod. do 12.00 hod. mohou vstupovat do budovy školy hlavním vchodem, a to po zazvonění na sekretariát školy a zápisu do návštěvní knihy.

Zákonní zástupci jsou povinni respektovat provozní dobu ŠK a zabezpečit vyzvednutí žáka ze ŠK do 17.30 hod.

Je nutné, aby zákonný zástupce oznámil každou změnu (zejména aktuální telefonické kontakty, adresu pobytu nebo změny ve způsobu a čase odchodu žáka ze ŠK) výhradně písemnou formou.

Zákonný zástupce bere na vědomí, že vyzvednutím nebo samostatným odchodem žáka je pobyt žáka pro tento den ukončen. Není možný opakovaný návrat do ŠK. Zákonní zástupci se mohou zdržovat v budově školy a v jejich prostorách jen po dobu nezbytně nutnou k vyzvednutí a obléknutí žáka. Zákonný zástupce zajistí dostatečné stravování pro své dítě vzhledem k délce jeho pobytu ve ŠK.

Zákonní zástupci mají za povinnost informovat vedení ŠK o změně zdravotní způsobilosti či zdravotních obtížích žáka nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na aktivity ve ŠK.

Na vyzvání ředitele školy nebo vedoucí ŠK je nutné, aby se zákonní zástupci osobně zúčastnili projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka.

 

 

 

 

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies