Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

 

Tato informace o zpracování osobních údajů se vztahuje na údaje dárců a obdarovaných (dále jen „Subjekt“) zpracovávané Nadačním fondem Elijáš, IČ: 242 10 609, se sídlem Baarova 360/24, 140 00 Praha 4 – Michle, zapsaným v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. N 878, jako správcem (dále jen „Správce“).

Veškeré osobní údaje sdělené Správci osobních údajů jsou důvěrné a budou použity pouze k účelům uvedeným níže.

Správce zpracovává následující osobní údaje nezbytné pro splnění zákonných povinností Správce, a to zejména vedení účetnictví, za účelem plnění smluvních povinností a z důvodu svého oprávněného zájmu na posouzení obdržených žádostí o příspěvky:

Dárci:

 1. jméno a příjmení;
 2. datum narození;
 3. číslo účtu;
 4.  

Obdarovaní:

 1. jméno a příjmení;
 2. datum narození;
 3. adresa;
 4. výše příjmů (pro účely doložení splnění kritérií pro přiznání příspěvku);
 5. informace o tíživé finanční situaci rodiny;
 6. informace o pobírání přídavků na dítě.

Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu požadovanou příslušnými právními předpisy.

Osobní údaje jsou předávány dalším zpracovatelům výhradně v případě, že tito zpracovatelé řádně plní povinnosti při zpracování osobních údajů dle platných právních předpisů.

Nad rámec výše uvedeného Správce zpracovává následující osobní údaje v případě souhlasu uděleného Subjektem:

 1. telefonní číslo;
 2. e-mailová adresa,

a to za účelem kontaktování dárců v souvislosti s dalším oslovováním s žádostmi o dar a zasílání informací o činnosti Správce.

Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení.

 

Práva Subjektu ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům

 1. Subjekt je oprávněn souhlas ke zpracování osobních údajů kdykoli odvolat, a to zasláním na e-mailovou adresu Správce: nadacni.fond@elijas.cz.
 2. Správce je povinen Subjektu bez zbytečného odkladu sdělit informace o účelu zpracování, zpracovávaných osobních údajích či jejich kategoriích, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, příjemci, případně kategoriích příjemců, a dále informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech subjektu údajů.
 3. Subjekt je oprávněn požadovat smazání osobních údajů sdělených Správci.
 4. V případě porušení ochrany osobních údajů Subjektu Správce bezodkladně Subjekt o takovém porušení informuje a učiní všechny potřebná opatření k minimalizaci následků porušení.
 5. Pokud se Subjekt domnívá, že Správce nebo zpracovatel jeho osobní údaje zpracovává v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo jej požádat o vysvětlení a/nebo vyzvat jej k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Se svými podněty se může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies