Informace o stravování ve školní jídelně

 

1. Přihláška ke stravování

Přihláška je k dispozici na webových stránkách školy. Obědy je možné začít odebírat následující den po odevzdání přihlášky ke stravování a následnému zapsání do stravovacího sytému a přidělení čipu. Řádně vyplněnou přihlášku strávník odevzdá vedoucí školní jídelny. Přihláška je platná po celou dobu školní docházky a není nutné každý školní rok vyplňovat novou (všichni stávající strávníci jsou automaticky přihlášení na další školní rok).  Svým podpisem se rodiče (zákonní zástupci) zavazují, že budou řádně plnit povinnosti vyplývající z účasti jejich dítěte ve školním stravování. V zájmu urychlení kontaktu s Vámi, prosíme rovněž o uvedení Vaší emailové adresy a telefonního čísla, na kterém Vás zastihneme přes den.

 

2. Výše stravného

Do věkových skupin jsou zařazováni žáci na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku (tzn. období od 1. 9. do 31. 8. následujícího roku).

 

3. Placení stravného

TRVALÝ PŘÍKAZ – běžný účet

č. ú. 2201484151/2010 + variabilní symbol (dostanete ve školní jídelně)

 

Trvalý příkaz zadat od 20. srpna do 20. května.

22 obědů x 50 Kč /     1100 Kč

22 obědů x 53 Kč /  1.166 Kč

22 obědů x 55 Kč /  1.210 Kč

 

 

4. Doba výdeje obědů

Výdej obědů probíhá od 11.45 - 14.30 hodpro žáky a zaměstnance školy.

Neodhlášený oběd si lze vyzvednout pouze první den neplánované nepřítomnost žáka (náhle onemocnění) od 11.30 - 11.45 hod. V jiný čas to už nebude umožněno z hygienických důvodů. Nutnost vlastních nádob na odběr stravy.

 

Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v provozovnách školního stravování. (Sb. zákonů č. 107/2005, vyhláška ze dne 25. 2. 2005. § 2/7) a řídí se vždy vnitřním řádem ŠJ.

Výdej stravy se provádí výhradně proti předložení  čipu. S čipem se musí zacházet tak, aby nebyl vystaven nárazu, vodě, vlhkosti. Čip platí (pokud není poškozený) po celou dobu školní docházky.

Cena čipu 130,-- Kč.  Čipy budou hrazeny na základě faktury. Čipy se po ukončení školní docházky nevrací.

Při ztrátě nebo znehodnocení čipu kontaktujte vedoucí ŠJ na emailu: jídelna@elijas.cz 

Původní čip bude zablokován a vystaven nový čip za poplatek 130,-- Kč na základě faktury.

 

5. Odhlašování obědů

Všichni řádně přihlášení strávníci mají automaticky přihlášené obědy na celý daný měsíc.

a)odhlašování pouze přes webové stránky www.strava.cz,  nejpozději do 7 hodin ráno příslušného dne (odkliknutím zaškrtávátka u objednaného jídla a dát odeslat). Na jiné odhlášení nebude brán zřetel.

b) odhlášení obědů v případě nemoci

Pro nemocné strávníky mohou rodiče nebo sourozenci vyzvednout oběd pouze první den absence, ostatní dny musí být odhlášeny. První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení se považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení. (Sb. zákonů č. 107/2005 ze dne 25. 2. 2005 § 4/9). Z hygienických důvodů nelze vydávat obědy přímo do přinesených nádob, ale budou vydány na talíř.

c) odhlášení strávníka z obědů natrvalo se provádí výhradně písemně na formuláři, který naleznete na webových stránkách školy. Odhlašování ze stravného se provádí k prvnímu následujícího měsíce.  Formulář je nutné doručit do kanceláře ŠJ nebo na sekretariát školy. Strávníkovi při odhlášení budou všechny přeplatky odeslány na účet.

 

6. Objednávání obědů

Provádí se přes webové stránky www.strava.cz,  nejpozději do 14.00 hodin předchozího pracovního dne (kurzorem najet na dané jídlo a zakliknout, odeslat) (Odkliknutím původně objednaného jídla byste oběd odhlásili)

Jídelní lístek je vyvěšen na webových stránkách školy a rovněž na stránkách www.strava.cz

 

7. Charakter stravy

Laktoovovegetariánská

 

8. Postup přihlášení na www.strava.cz

Po řádném odevzdání přihlášky ke stravování Vám budou zaslány na email přihlašovací údaje pro objednávání stravy po internetu na stránkách www.strava.cz, kde budou uvedeny všechny náležitosti pro přihlášení.

Výběr jídelny (zařízení) - 10737

Uživatel (uživatelské jméno) - každý má přidělené své uživatelské jméno v pořadí příjmení tečka křestní jméno

Heslo - k prvnímu přihlášení použijte Vám přidělený variabilní symbol (pak si můžete heslo změnit)

 

 

Připomínky, dotazy a náměty k provozu školní jídelny můžete projednat s vedoucí školní jídelny na telefonním čísle  734 524 543 nebo prostřednictvím emailu jidelna@elijas.cz.

 

 

 

 

 

 

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies