Vnitřní řád školní jídelny

I. Údaje o zařízení

 

Škola:                                     Křesťanská střední škola, základní škola a mateřská škola Elijáš, Praha 4 - Michle             

Adresa jídelny:                        Baarova 1578/29, Praha 4 - Michle                            

IČO:                                       71340904                             

Vedoucí školní jídelny:              Renáta Lukášová      

Telefon:                                   734 524 543                             

E-mail:                                    jidelna@elijas.cz               Web: www.elijas.cz     

 

II. Úvodní ustanovení

 1. Vnitřní řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny určené ke stravování žáků a závodnímu stravování vlastních zaměstnanců.
 2. Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní jídelně, v případě nezletilých žáků i pro jejich zákonné zástupce.
 3. S vnitřním řádem školní jídelny jsou strávníci a v případě žáků i jejich zákonní zástupci seznámeni zveřejněním řádu na nástěnce školní jídelny, na webových stránkách školy a v rámci přihlášky ke školnímu stravování.
 4. Strávníci jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v tomto „Vnitřním řádu školní jídelny“, pokyny vedoucí školní jídelny a příslušného dozoru.
 5. Vnitřní řád  školní jídelny je zpracován v souladu s těmito zákony a vyhláškami:
 • zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon,
 • zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
 • vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování,
 • vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
 1.       Školní jídelna zajišťuje stravu pro:
 • žáky základní školy a střední školy – obědy
 • vlastní zaměstnance – obědy

 

III. Provozní doba

 

Školní jídelna je v provozu pouze v pracovní dny podle potřeby školských zařízení. Provoz školní jídelny bude uzavřen v období státních svátků, ve dnech pracovního klidu a během školních prázdnin (mimo dny provozu MŠ).

 

Provozní doba:                                                7:00 – 14:30 hodin

Úřední hodiny (kancelář ŠJ):                            8:00 – 14:00 hodin 

Stravování žáků a zaměstnanců:                      11:45 – 14:15 hodin 

Výdej stravy (v případě nemoci strávníka):       11:45 – 12:00 hodin

 

Strávníkům, kterým je oběd vydáván, je přísně vymezen čas a prostor pro jejich odběr. Tato doba může být během roku podle potřeb ŠJ upravena.

 

IV. Přihlášení k odebírání stravy

 

Každý nový žák ZŠ a SŠ, který chce být strávníkem, se před zahájením stravování registruje ve ŠJ prostřednictvím vyplněné a zákonným zástupcem podepsané Přihlášky ke stravování, kterou si může stáhnout na stránkách naší školy: www.elijas.cz, případně o ni může požádat v kanceláři ŠJ. Všichni přihlášení strávníci jsou automaticky přihlášení po celou dobu školní docházky.

Odevzdáním přihlášky je strávník závazně přihlášen ke každodennímu odběru stravy po celý školní rok, pokud je v provozu školní zařízení, které strávník navštěvuje (bez ohledu na úhradu stravy).

Pokud se strávník nebo zákonný zástupce rozhodne trvale zrušit odebírání obědů v průběhu školního roku, je povinen strávník nebo zákonný zástupce doručit do ŠJ písemné odhlášení ukončení stravování (formulář je k dispozici na stránkách školy).

 

V. Způsob přihlašování a odhlašování stravy

 

Povinností každého strávníka je zaregistrovat se na server www.strava.cz. Informace o způsobu registrace jsou vyvěšeny na stránkách školy www.elijas.cz v sekci jídelna.  Žáci ZŠ a dospělí odebírají v jednom dni jeden oběd.

Je nutné na kartě strávníka na serveru www.strava.cz řádně sledovat, zda je strava odhlášená nebo přihlášená.

 

Změny v systému www.strava.cz:

-          Přihlášení odhlášené stravy lze provádět nejpozději do 14:00 předchozího dne.

-          Odhlášení stravy lze provádět nejpozději do 7:00 téhož dne.

 

Odhlášení oběda je nutné provést i v případě konání školních akcí (výlety, exkurze, škola v přírodě apod.). Za neodebranou nebo špatně odhlášenou stravu ŠJ neposkytuje finanční náhradu.

Oběd, který není odhlášen, propadá.

 

VI. Bezkontaktní elektronický systém

 

Každý strávník si před zahájením stravování zakoupí bezkontaktní čip, který slouží k identifikaci při odběru obědů.  Platbu za čip hradí strávník na základě vystavené faktury.

Cena čipu pro žáky je 130 Kč. Čip je majetkem strávníka, je nepřenosný, platný po celou dobu školní docházky. Po ukončení stravování se čipy nevykupují zpět.

Při výdeji oběda se strávník identifikuje čipem u terminálu výdejního pultu v jídelně a tím poskytne informaci kuchařce u výdeje, zda má na příslušný den oběd objednán.

Každý strávník je povinen denně nosit čip k výdeji oběda.

Zapomene-li strávník čip, nahlásí tuto skutečnost kuchařce školní jídelny, aby mu mohl být oběd následně vydán.

V případě ztráty nebo poškození čipu (deformace, prasknutí, vystavení extrémním teplotám apod.) je strávník povinen zakoupit si nový čip. Ztrátu čipu je nutné ihned nahlásit v kanceláři školní jídelny. Strávník se tak chrání před zneužitím svého ztraceného čipu.

 

VII. Sazby stravného

 1. Sazby stravného jsou stanoveny podle věkových skupin žáků, do kterých jsou žáci zařazováni na dobu každého jednoho školního roku od 1. 9. – 31. 8., ve kterém dosahují určeného věku. O změně sazby za stravu bude strávník nebo jeho zákonný zástupce včas informován.
 2. Sazby stravného za jedno odebrané jídlo, včetně pitného režimu, jsou stanoveny takto:
 • žáci 7 -10 let oběd a pitný režim              50,- Kč
 • žáci 11 – 14 let oběd a pitný režim          53,- Kč                      
 • žáci 15 let a výše oběd a pitný režim       55,- Kč                     

Sazby stravného mohou být v průběhu roku změněny v důsledku změn cen dodavatelů.                                 

VIII. Způsob platby stravného

 

Při vyzvednutí čipu obdrží strávník pokyny k hrazení záloh na stravné. Pokyny budou obsahovat jméno strávníka, číslo bankovního účtu, variabilní symbol a výši zálohy. 

Zálohy musí být hrazeny vždy nejpozději do 20. dne předcházejícího měsíce. Trvalý příkaz se zadává od srpna do května každého školního roku (např. od 20. 08. 2018 do 20. 05. 2019).

Přeplatky se vrací na účty strávníků dvakrát ročně (po ukončení kalendářního a školního roku). Případné nedoplatky je strávník povinen neprodleně uhradit.

Každý strávník má možnost kdykoli bezplatně požádat o výpis odebrané stravy. Strávníci jsou povinni si průběžně kontrolovat stav svého konta a v případě nejasností okamžitě kontaktovat vedoucí ŠJ nebo účetního školy.

Platba uhrazená na nesprávný účet nebo pod nesprávným variabilním symbolem, nebude považovaná za řádnou úhradu stravného. Platby v hotovosti ani platby poštovními poukázkami nejsou přijímány.

 

 

IX. Jídelní lístek

 1. Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny společně s hlavní kuchařkou v souladu s požadavky na plnění spotřebního koše pro daný druh stravování (lakto-ovo-vegetarianská strava).
 2. Jídelní lístek je zveřejněn na nástěnce v budově školní jídelny, na nástěnce v ZŠ, na internetových stránkách školy www.elijas.cz a na portálu www.strava.cz.
 3. Jídelní lístek může být změněn v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod.

 

X. Vlastní organizace stravování

 1. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny dozoru a zaměstnanců školní jídelny.
 2. Před školní jídelnou se žáci řídí pokyny dozoru. Boty, svršky a školní brašny zůstávají uložené v šatně.
 3. Žáci, kteří se během čekání na oběd chovají nevhodně, budou vykázáni mimo jídelnu a strava jim bude podána jako posledním.
 4. Do školní jídelny mohou vstoupit jen strávníci, kteří se v jídelně stravují.
 5. 5.     Osoby, které se v jídelně nestravují, nebo mají na daný den odhlášenou stravu, se nesmí z hygienických důvodů v jídelně zdržovat.
 6. Ve školní jídelně strávníci dbají na kulturu stolování, dodržují hygienická pravidla a vnitřní řád školní jídelny, řídí se pokyny pracovníků školní jídelny a pracovníků, kteří v jídelně vykonávají dozor.
 7. Strávníci používají k odběru obědů podnosy a použité nádobí odkládají na místa k tomu určená (např. u okénka pro vracení nádobí, stojan).
 8. Při neúmyslném rozbití nádobí či vylití jídla nahlásí strávník tuto skutečnost osobě vykonávající dozor.
 9. Strávníci nesmí bez souhlasu vedoucí školní jídelny vynášet inventář školní jídelny, jako jsou například talíře, příbory, sklenice, židle apod.
 10. Během výdeje obědů zajišťuje mimořádný úklid jídelny (rozbité nádobí, rozlité tekutiny, atd.) dozor v jídelně s pomocí provozního  zaměstnance ŠJ.
 11. Ve školní jídelně je žákům zakázáno používání telefonů, notebooků, tabletů a jiného přenosného elektronického zařízení. Za jejich poškození nenese jídelna ani škola (viz školní řád) žádnou zodpovědnost.
 12. Je zakázáno vodit do prostor jídelny psy či jiná domácí zvířata.
 13. V prostorách školní jídelny je zakázáno kouřit a konzumovat alkohol.

 

XI. Konzumace jídla

 1. V prostorách školní jídelny není možné konzumovat vlastní stravu. Z hygienických důvodů nelze konzumovat donesené potraviny, ŠJ nemůže zaručit jejich zdravotní nezávadnost.
 2. Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v prostorách školní jídelny dle vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování, § 2, odst. 7.
 3. Strávníkům je vydáván kompletní oběd skládající se z polévky, hlavního chodu a nápoje, podle možnosti je vydáván i salát, kompot, ovoce, moučník nebo dezert.
 4. Všechny součásti oběda jsou na stolní nádobí nabírány a nalévány pracovnicemi školní jídelny. Nápoj si nalévá každý strávník sám u samostatného nápojového pultu.
 5. Polévku a veškeré přílohy včetně salátů či kompotů může žák na požádání dostat formou přídavku.
 6. Jídlo a nápoje se konzumují zásadně vsedě u stolu.
 7. Vydané nebalené jídlo je určeno k přímé konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí ze školní jídelny.
 8. Strávníci si nemohou odnášet z jídelny zbytky jídel.

XII. Výdej jídla při onemocnění žáků

Zařízení školního stravování zabezpečují hmotnou péči pro žáky pouze v době pobytu ve škole. Za pobyt ve škole se považuje i první den nemoci žáka (§ 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb.) a zákonný zástupce si může stravu odnést ve zcela čistém jídlonosiči v době uvedené v čl. 3. tohoto řádu, pokud nebylo možno stravu včas odhlásit.

Druhý a další dny nemoci nejsou považovány za pobyt ve škole a žák (zákonný zástupce) stravu odebrat nemůže.

XIII. Dozory na jídelně

 1. Dozory ve školní jídelně stanovuje zástupce ředitele školy.
 2. Rozvrh dozorů je vyvěšen v jídelně.
 3. Dohled nad nezletilými žáky na jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci dle pokynů ředitele školy.
 4. Pracovník konající dozor vydává pokyny k zajištění kázně strávníků, hygienických a kulturních stravovacích návyků.
 5. Dozor má právo napomenout strávníky v případě jejich nevhodného chování. V nejkrajnějším případě může být strávník vyloučen ze stravování.
 6. Povinnosti dozoru na jídelně:
 • ručí za pořádek a klid ve všech prostorách jídelny včetně hygienických místností,
 • žáky nenutí násilně do jídla,
 • sleduje stolování žáků a upozorňuje na nedostatky v kultuře stolování,
 • dbá na slušné a ohleduplné chování a dodržování hygieny žáků,
 • sleduje a koriguje odevzdávání použitého nádobí strávníky do odkladního okénka,
 • dbá na bezpečnost stravujících se žáků,
 • dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, nápoj nebo upadnuté jídlo apod.) okamžitě upozorní pracovnici provozu školní jídelny a podílí se na odstranění závady, aby tak nedošlo k případnému úrazu strávníků,
 • reguluje osvětlení v jídelně,
 • zamezuje vstupu do jídelny osobám, které se zde nestravují.

Za opakované či hrubé porušení kázně může být strávník ze stravování vyloučen.

 

XIV. Úrazy ve školní jídelně

Úrazy a nevolnost jsou strávníci, případně svědci těchto událostí povinni okamžitě nahlásit dozoru v jídelně, který neprodleně učiní odpovídající opatření.

 

XV. Škody na majetku školní jídelny

 1. Strávníci, případně jejich zákonní zástupci odpovídají za škody způsobené na majetku školní jídelny.
 2. Strávníci jsou povinni nahlásit všechny škody, které ve školní jídelně způsobili nebo jako svědci viděli způsobit, zaměstnancům školní jídelny, případně dozoru v jídelně, v případě větších škod vedoucí školní jídelny.
 3. Úmyslně způsobenou škodu je strávník, případně jeho zákonný zástupce povinen nahradit. 

 

XVI. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré připomínky týkající se jídelního lístku, kvality stravy, technických a hygienických závad provozu školní jídelny řeší vedoucí školní jídelny.
 2. Připomínky je možné podat osobně, poštou, elektronickou poštou či telefonicky.

Vnitřní řád školní jídelny nabývá účinnosti dne 1.9.2022

             

V Praze dne 1.9.2022

               

Vypracovala: Renáta Lukášová, vedoucí ŠJ

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies