Třídní učitel: Mgr. Lukáš Turoň, Ph.D.

     Čas neskutečně rychle letí, už jsme v 8. třídě. Čekají nás nové výzvy, které nás posunou zase o kus dopředu, nové předměty (chemie), prohloubení a rozšíření již získaných vědomostí v češtině, angličtině, němčině nebo matematice, zcela nová témata například v dějepisu, zeměpisu, přírodopisu nebo fyzice.

O žácích

     Věřím, že pílí, poctivostí a pracovitostí každého z nás, vzájemnou pomocí a ohleduplností vše zvládneme. Každý žák naší třídy může přispět kamínkem své osobnosti, originality a jedninečnosti k neopakovatelnému pestrobarevnému mozaikovému obrazu. V naší třídě jsou žáci, kteří se ve svém volném čase věnují sportu, třeba tenisu, florbalu nebo cyklistice, hře na hudební nástroj (klavír, flétna), další rozšiřují své znalosti jazyků, a to nejen v angličtině, ale také ve španělštině nebo italštině, jiní tančí street dance. Mnoho žáků rádo fotí, zpívá, maluje, čte, píše referáty atp. Těším se na naši společnou cestu osmou třídou.

O panu učiteli

     Jmenuji se Lukáš Turoň, na svět jsem přišel v pohnutých revolučních dnech listopadu 1989 v Třinci. Časy dětství a dospívání jsem prožil ve vesničce Hrádek na Jablunkovsku v malebném kraji Slezských a Moravskoslezských Beskyd. Na škole Elijáš učím třetím rokem a v tomto školním roce budu učit český jazyk (6., 7. a 8. třída), dějepis (8. třída), zeměpis (6., 7. a 8. třída) a občanskou výchovu (4. a 5. třída). Zaměstnání učitele vnímám jako životní poslání, službu a dar.

     Dříve jsem pracoval rok jako sociální pracovník v Třinci, kde jsem přicházel do kontaktu s dětmi a mladými lidmi ve věku 8 až 18 let. Ještě předtím jsem téměř 5 let pečoval v domácnosti o svou babičku. Jsem rád, že jsem mohl také, byť jen v krátkosti, zakusit během vysokoškolské praxe práci v muzeu a archivu. Vystudoval jsem český jazyk a literaturu s historií na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, v prosinci 2022 jsem získal doktorský titul v oboru hospodářské a sociální dějiny se specializací na historickou demografii. Od útlého dětství hraji na příčnou flétnu, zpívám v několika pěveckých sborech. Ve volném čase se věnuji rodině a přátelům, baví mne sport, hlavně běh, jízda na kole, tenis nebo fotbal, mám rád cestování (moře, hory, památky), umění, knihy, dokumenty o historii, přírodě nebo vesmíru atp.

     V práci se snažím vést žáky k samostatnému přemýšlení, dále pak k pracovitosti, poctivosti, píli, k vzájemné spolupráci, toleranci a respektu k sobě navzájem. Vedle předávání informací se snažím rozvíjet diskuzi nad probíranými tématy. Předměty, které učím, mne velmi baví, mým osobním cílem proto je, aby i děti učení zajímalo, aby je motivovalo k dalšímu samostatnému poznávání a vzdělávání, aby se nechaly nějakým předmětem nadchnout, oslovit. 

     Osobně věřím v sílu lidskosti, lásky, dobra, pokory, slušnosti, porozumění, pochopení, férovosti nebo opravdovosti. Jsem přesvědčen, že tyto hodnoty můžeme projevit v každé oblasti našich životů. Ať už přijdou jakékoli situace do našich životů nebo do životů našich dětí, věřím, že zde můžeme být jedni pro druhé a vzájemně se podpírat, povzbuzovat a pomáhat si.

Kontakty na třídního učitele:

pracovní email: lukas.turon@elijas.cz

pracovní mobil: 607 068 067

„Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. 

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne.

Proroctví – to pomine; jazyky – ty ustanou; poznání – to bude překonáno. Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné; až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno.

Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě; když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska." 1. Korintským 13. kapitola, verše 1.-13.

„Buď příjemný a milý ve tváři, vlídný a zdvořilý ve způsobech, přívětivý a pravdomluvný ústy, vroucí a upřímný srdcem. Miluj a tak milován budeš." J. A. Komenský

„Nepotřebujeme mravnosti a náboženství abstraktně, v soustavách a v knihách, ale v životě, v hospodaření a v politice. Etika není pro psací stůl, náboženství není pro kostel." T. G. Masaryk

„Život měříme příliš jednostranně; podle jeho délky, a ne podle jeho velikosti. Myslíme víc na to, jak život prodloužit, než na to, jak ho opravdu naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, že sami a mnoho jiných žijí jen položivotem, bez obsahu, bez lásky, bez radosti." T. G. Masaryk

„Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne." V. Havel

„Nenávist můžeme porazit jen tím, že rozšíříme prostor pro lásku a úctu k sobě navzájem." Z. Čaputová

„To nejkrásnější na světě nejsou věci, nýbrž chvíle, okamžiky, nezachytitelné vteřiny." K. Čapek

„Vše, co je v člověku krásné, je očima neviditelné." Antoine de Saint-Exupéry

„Přátelství vyhledává rovné, nebo rovnými činí." L. A. Seneca

„Věnuj život tomu, kde máš srdce nejšťastnější." Anonym

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies