Funkce družiny

 

Školní družina slouží výchově, vzdělávání a rekreaci žáků a má i sociální poslání. Pro svou činnost využívá vlastní prostory, které svým vybavením a uspořádáním odpovídají potřebám dětí školního věku.

Naše výchovné cíle vyplývající ze sociální a preventivní funkce jsou:

- osvojování si pravidel společenského styku (chování) a jejich užívání v denním životě

- vedení k odpovědnosti za své chování

- výchova k odpovědnosti za své zdraví

- posilování komunikačních dovedností

- pěstováni sebeobslužných návyků

 

Svou funkci naplňujeme různými činnostmi:

Odpočinkové činnosti mají odstranit únavu. Do denního režimu je zařazujeme nejčastěji po obědě, popř. ráno pro žáky, kteří brzy vstávají. Klid provádíme na pytlích nebo si děti hrajou klidové hry či jiné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod.

Rekreační činnosti slouží k regeneraci sil, kompenzují nedostatek pohybu během školního vyučování a mají dynamičtější charakter. Přispívají k rozvoji fyzické zdatnosti, mají také důležitou roli při sebepoznávání, při výchově k toleranci a smyslu pro fair play. Převažují v nich aktivní prvky pohybové a sportovní. Dle podmínek uskutečňujeme tyto činnosti převážně venku nebo v hale.

Zájmové činnosti rozvíjejí osobnost dítěte. Umožňují dětem nejen seberealizaci, ale i další rozvoj a poznání. Jsou součástí činnosti školní družiny buď jako řízená kolektivní činnost, individuální činnost, nebo jako spontánní aktivita.

Rukodělné činnosti rozvíjejí zejména manuální dovednosti (jemnou motoriku) a napomáhají osvojit si práci s různými materiály – papír, dřevo, šiti, vyšívání...

Esteticko-výchovné činnosti formují vztah dětí k estetickým hodnotám, rozvíjejí kreativitu a podporují emocionální složku osobnosti - výtvarné činnosti.

Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností souvisejících s plněním školních povinností. Zahrnuje vypracovávání domácích úkolů se souhlasem rodičů, zábavné procvičování učiva formou her, získávání dalších doplňujících poznatků při průběžné činnosti ŠD (např. vycházky, poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy).  

(B. Hájek, B. Hofbauer, J. Pávková: Pedagogika volného času)

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies