Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád ŠD

 

1 Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tento vnitřní řád školní družiny.

Tato směrnice určuje pravidla provozu a režim školní družiny.

Zásady směrnice:

- musí být vydána písemně,
- nesmí být vydána v rozporu s právními předpisy,
- nesmí být vydána se zpětnou účinností,
- vzniká na dobu neurčitou.

 

1.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Školní družina je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou 74/2005 Sb., O zájmovém vzdělávání.

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině.  Není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky a vzdělávání žáků formou pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti uvedené ve školním vzdělávacím programu, a to ve dnech řádného školního vyučování.

 

 

 

1.2 PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

 • Školní družina se nachází v budově na adrese Baarova 1578/29.
 • Školní družina zahajuje svůj provoz denně v 7:00 hodin. Žáci, kteří nejsou do ranní družiny zapsáni, nemají do budovy v tuto dobu přístup. Budova školy se otevírá v 7.30.
 • V 8:00 jsou žáci odvedeni do hlavní budovy školy. Vstup do budovy školní družiny po 8:00 hod není možný.
 • Provoz odpolední družiny probíhá od 12:15 - 17:30. V pátek do 16:00.
 • Žáky předává vyučující po skončení výuky v šatně vychovatelkám ŠD. Ze šaten společně odchází na oběd do školní jídelny.
 • Do zájmových kroužků organizovaných školou žáci odcházejí a posléze z kroužků přicházejí v doprovodu lektorů z jednotlivých kroužků.
 • K vyzvedávání dětí je určena doba od 14.00 do 17.30 (v pátek do 16.00). Oprávněné osoby, které si žáky vyzvedávají, do budovy školní družiny a nevstupují.
 • V čase od 12:30 - 14:00 je vykonávána pravidelná činnost, která vyžaduje soustředěnost, kolektivní práci apod. V tuto dobu lze dítě vyzvednout pouze výjimečných případech a po domluvě s paní vychovatelkou.
 • Mimořádné odchody žáků musí být vychovatelce včas sděleny, a to vždy písemnou formou a s podpisem zákonných zástupců. Žák bude vydán pouze osobě uvedené na zápisním lístku (mimořádný odchod dítěte s jinou osobou nutno oznámit písemně).

 

Postup při nevyzvednutí žáka z družiny:

 • Pokud si zákonní zástupci, kteří si v zápisním lístku vyhradili osobní vyzvedávání žáka, ŠD nevyzvednou žáka do konce provozu, vychovatelka ŠD postupuje následovně:
 • Pokusí se telefonicky spojit a dohodnout se zákonnými zástupci na dalším postupu. Pokud se nepodaří spojit se zákonnými zástupci a tito se nedostaví do 18.00 hod., pak je kontaktováno vedení školy a obecní policie se snahou o převzetí žáka. V krajním případě bude žák převezen na místní oddělení policie - Praha 4 - Služebna Nusle, Svatoslavova 288/10, 145 00  Praha 4 (tel. 974 854 740).
 • Veškeré náklady z výše uvedené činnosti hradí zákonní zástupci. Opakované nevyzvednutí žáka bude považováno za hrubé porušení Školního řádu a Vnitřního řádu školní družiny.
 • Vstup rodičů do školy za účelem vyzvednutí žáka je umožněn pouze vchodem u školní družiny.

 

1.3 PŘIHLAŠOVÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠD

 

Ve školní družině je určena vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností. Přihlašování žáků do ŠD a odhlašování z ní je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka formou vyplněné přihlášky do ŠD.

 • Při zápisu do školní družiny mají zákonní zástupci žáka povinnost seznámit se s řádem školní družiny, který je umístěn na webových stránkách družiny (nebo v každé třídě) a potvrdí to svým podpisem na přihlášce do školní družiny. O zařazení žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

 

 

 

1.4 ODHLAŠOVÁNÍ ŽÁKA ZE ŠD, UKONČENÍ DOCHÁZKY V ŠD

 

 

 • Odhlášení ze školní družiny ze strany zákonného zástupce probíhá na základě vyplněného dokumentu „Odhlášení ze školní družiny“, který je k dispozici na webových stránkách. Odhlášení je platné vždy k 1. dni následujícího měsíce.
 • Odhlášení a ukončení docházky ze ŠD může nastat při nezaplacení příspěvku za ŠD, při hrubé nekázni žáka, poškozování majetku školy žákem a v případě jiných závažných přestupků, zejména proti školnímu řádu.
 • Pokud žák soustavně narušuje školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.

 

 

1.5 STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY VE DRUŽINĚ

 

 • Ředitel školy stanovil příspěvek rodičů žáka na 600 -, Kč měsíčně za jedno dítě. Tento příspěvek slouží k částečné úhradě neinvestičních nákladů ve školní družině. Tato částka platí v případě docházky sourozenců do školní družiny i pro každé další dítě.
 • Pokud za dítě není zaplacen poplatek, vedoucí vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitele školy nejpozději do jednoho měsíce. Ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.
 • Pokud žák navštěvuje školní družinu pravidelně pouze 1 den v týdnu, úplata za školní družinu činí 120,- Kč. Pokud navštěvuje pravidelně družinu pouze 2 dny v týdnu, úplata za školní družinu činí 240,- Kč. Když navštěvuje družinu 3 dny a více, úplata činí 600 -, Kč.

 

 

 

 

1.6 PRÁVA  ŽÁKŮ

 

 • Na žáky a zákonné zástupce se vztahuje školní řád.
 • Vnitřní řád upravuje zejména práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců vzhledem ke specifickým podmínkám zájmového vzdělávání.
 • Žáci mají právo na vzdělávání a školské služby podle školského zákona dle podmínek Školního vzdělávacího programu školní družiny.
 • Žáci mají právo účastnit se všech činností a aktivit družiny.
 • Žák má právo na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jeho věku, jakož i na svobodnou účast v řízených zájmových činnostech, a dodržování základních psychohygienických podmínek, odpoledne mají žáci trávit v klidné, pohodové a přátelské atmosféře.
 • Žák má právo být seznámen s vnitřním řádem ŠD
 • Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, proti zásahům do soukromého života a poškozování pověsti a cti.
 • Žák má právo na svobodu myšlení a projevu. Svůj názor projevuje slušnou formou.

                                                                                                                  

1.7 POVINNOSTI ŽÁKŮ

 

 • Pravidla bezpečnosti pobytu žáků v ŠD se řídí obecnými bezpečnostními pravidly uvedenými ve školním řádu a v řádu školní družiny.
 • Žáci dodržují předpisy o ochraně zdraví a bezpečném chování na hřišti, v družině, na chodbách a venku. Žáci byli předem s předpisy a pravidly seznámeni.
 • Žáci, kteří využívají školní jídelnu, ale nejsou účastníky zájmového vzdělávání, opouštějí šatnu hned po obědě a zbytečně se nezdržují v prostorách budovy.
 • Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).
 • Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní družině nebo při jiné akci pořádané školní družinou, v budově, nebo mimo budovu při akci pořádané školou, jsou žáci povinni ihned ohlásit vychovatelce.
 • Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí - řádně pečují o své osobní věci, nenosí do družiny cenné věci, které nesouvisejí se zájmovým vzděláváním. Případné ztráty věcí hlásí neprodleně své vychovatelce.
 • Mobilní telefony používají žáci k telefonování jen v nutných případech a po domluvě s paní vychovatelkou tak, aby nerušili vzdělávání ostatních žáků. Pro jiné účely platí úplný zákaz používání mobilních telefonů či jiných elektronických zařízení.
 • Opustit prostory ŠD smí žák jen se svolením paní vychovatelky. Po příchodu do družiny se žáci převlékají do sportovního a pohodlného oblečení, přizpůsobeného počasí.
 • Žáci jsou povinni používat v budově družiny přezůvky.
 • Žák se ve školní družině chová slušně k dospělým i k žákům školy, dbá pokynů pedagogických i provozních pracovníků. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka se vždy považují za závažné porušení školního řádu a řádu školní družiny.
 • Žák udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením. U svévolného poškození nebo zničení majetku školy je vyžadována úhrada od zákonných zástupců žáka, který poškození majetku způsobil.
 • Žák nebo jeho zákonný zástupce se může v případě různých problémů obrátit na vedoucí vychovatelku nebo ředitele školy.

 

 

 

1.8 Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků a pravidla o vzájemných vztazích zákonných zástupců a žáků s pedagogickými pracovníky

 

 • Zákonný zástupce přivádí žáky do ranní družiny a vyzvedává žáky z odpolední družiny výhradně s vědomím paní vychovatelky.
 • Zákonní zástupci jsou povinni respektovat provozní dobu ŠD a zabezpečit vyzvednutí žáka z družiny do 17.30 hod.
 • Zákonný zástupce oznamuje každou změnu (zejména aktuální telefonické kontakty, adresu pobytu nebo změny ve způsobu a čase odchodu žáka z družiny) výhradně písemnou formou.
 • Zákonný zástupce má za povinnost informovat vychovatele v ŠD o změně zdravotní způsobilosti či zdravotních obtížích žáka nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání a aktivity ve ŠD.
 • Zákonný zástupce bere na vědomí, že vyzvednutím nebo samostatným odchodem žáka je pobyt žáka pro tento den ukončen. Není možný opakovaný návrat do ŠD.
 • Zákonný zástupce se zdržuje v hale u vchodu jen po dobu nezbytně nutnou k vyzvednutí žáka.
 • Zákonný zástupce zajistí dostatečné stravování pro své dítě vzhledem k délce jeho pobytu ve družině.
 • Zákonný zástupce v případě potřeby komunikace s dítětem kontaktuje telefonicky vychovatelku, ta hovor dítěti zprostředkuje.
 • Zákonní zástupci a žáci jsou seznámeni s vnitřním řádem školní družiny a svým podpisem souhlasí s jeho podmínkami.
 • Zákonní zástupci mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte, formou předem domluvené schůzky.
 • Zákonní zástupci žáků a žáci samotní mají právo se vyjadřovat ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž vyjádřením žáků musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje.
 • Na vyzvání ředitele školy nebo vedoucí vychovatelky ŠD je nutné, aby se zákonní zástupci osobně zúčastnili projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka.
 • Vychovatelka je v kontaktu s třídní učitelkou a zákonnými zástupci, se kterými osobně řeší případné problémy.
 • Všechny závazné dokumenty a potřebné informace jsou k dispozici zákonným zástupcům v kanceláři školní budovy nebo na stránkách školy. Zájmové vzdělávání je poskytováno za úplatu, která je v souladu s Vnitřním předpisem zaměstnavatele k výši úplaty za pobyt ve školní družině a Vnitřním předpisem zaměstnavatele k výši úplaty za pobyt v zájmovém kroužku vypracovaném v souladu s vyhláškou 74/2005 Sb., O zájmovém vzdělávání. Závěrečné ustanovení Změny a doplňky jsou vydány písemně.

 

 • Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

 • Žáci dbají ve škole, ve družině i mimo školu všech pravidel hygieny a bezpečnosti. Při veškerém svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu a snaží se mu předcházet, zvláštní pozornost věnují zejména bezpečnosti při pohybu na schodištích, odpočívadlech a u zábradlí schodišť.
 • Pohybové nebo orientační handicapy žáka je jeho zákonný zástupce povinen včas škole oznámit, aby se předešlo případným úrazům a jiným komplikacím.
 • Žák nesmí svévolně opustit školní družinu, aniž by předtím uvědomil vychovatelku. Žák, kterému je nevolno, jde domů nebo k lékaři pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo jiné pověřené dospělé osoby.
 • Pokud škola nebo družina zjistí u žáka výskyt vší nebo jiných přenosných parazitů, neprodleně toto oznámí zákonnému zástupci a ten je povinen bezodkladně zajistit nápravu.
 • Žákům není dovoleno otevírat okna bez přítomnosti a výslovného povolení pracovníka školy. Žáci se nesmějí vyklánět z oken nebo jimi procházet, prolézat či Žáci nesmějí z oken vyhazovat žádné předměty.
 • Do tělocvičny, sportovní haly či odborné učebny, na atletický stadion, nebo na hřiště nevstupují žáci bez vědomí pedagogů. Vstupují tam jen ve zvláštní obuvi a oděvu stanoveném řádem příslušné tělocvičny, sportovní haly či odborné učebny. Žáci jsou povinni mít sportovní obuv, která je přizpůsobena danému povrchu a neklouže. Ve školní družině nosí oblečení odpovídající jednotlivým aktivitám (tričko, které se může ušpinit při výtvarných činnostech, sportovní obuv a další oblečení na pobyt venku, jako je tričko, tepláky nebo legíny, mikina, v zimě čepice, teplé oblečení apod.).
 • Při pobytu v tělocvičně, sportovní hale či odborné učebně zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy a řídí se řádem příslušné tělocvičny, sportovní haly či odborné učebny. Vychovatelé jsou povinni s nimi seznámit žáky na začátku školního roku a dodatečně poučit žáky, kteří chyběli. O poučení žáků provede vychovatel záznam do třídní knihy. Poučení se průběžně opakuje.
 • Žáci nesmějí manipulovat z bezpečnostních důvodů s jakýmikoli elektrospotřebiči bez dozoru dospělých osob.
 • Školní hřiště mohou žáci využívat jen pod dohledem vychovatele, popř. zaměstnance školy.
 • Do družiny žáci nosí pouze věci vztahující se k výuce. Předměty nesouvisející s výukou a drahé věci žáci do družiny nenosí, škola za takovéto předměty nepřebírá zodpovědnost.
 • Je zakázáno nosit do ŠD předměty, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu ostatních žáků, m.j. látky a předměty nebezpečné nebo škodlivé a také látky a předměty, které je svým vzhledem, konzistencí či účinkem napodobují (např. nikotinové sáčky, repliky zbraní).
 • Žák bezdůvodně nenosí do družiny peníze a cenné předměty. Po celou dobu pobytu žáka ve družině musí být mobily a jiná elektronická zařízení vypnutá a nemohou se používat. Za ztrátu či poškození cenných věcí nenese škola zodpovědnost.
 • Do družiny je zásadně zakázáno vnášet zbraně, střelivo, výbušniny, zápalné a dýmotvorné látky a jejich komponenty, a to včetně tzv. zábavné pyrotechniky.
 • Užívání drog, pití alkoholických nápojů, aplikace omamných a psychotropních látek, jakož i kouření nebo žvýkání tabáku se v prostorách školy a družiny přísně zakazuje!
 • Při přecházení žáků na místa mimo budovu školní družiny se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito přesuny vychovatel nebo doprovázející osoba žáky zvlášť poučí o bezpečnosti.

 

 

1.10  EVALUAČNÍ PLÁN

 

Rozlišujeme evaluaci individuální a týmovou.

 

 • Evaluace individuální – denní – zajímá nás, zda jsme dosáhli plánovaných cílů, jakým způsobem hra obohatila děti, jak se děti zapojily, poskytujeme příležitosti k volbě činnosti, odpočinku; v každém výkonu chceme nalézt alespoň dílčí zdařilou část nebo postup; zaměřujeme se na ocenění snahy a správného postupu s ohledem na možnosti dítěte, tento přístup má přednost před pouhým výsledkem (součástí je i evaluace vnitřní – průběžné sebehodnocení vychovatelky a její práce)
 • Evaluace týmová - hodnotíme dle zkušeností s uplatňováním jednotlivých činností a akcí (dle ročního plánu akcí ŠD), po ověření v praxi provádíme doplnění, úpravy, změny; hledáme nové metody, nové aktivity. Reagujeme na přání a zájmy žáků, spolupracujeme s třídními učitelkami a navazujeme na jejich projekty ve třídách.
 • Nejméně 1 x se koná pravidelná porada. Dále se vychovatelé setkávají průběžně podle potřeby.
 • Výchovnou práci v ŠD monitoruje a hodnotí také ředitel školy.
 • Důležitá je pro nás také zpětná vazba od dětí a jejich rodičů.

 

1.11 Dokumentace

V družině se vede tato dokumentace:  

 1. Písemné přihlášky dětí; jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.
 2. Třídní knihy jednotlivých oddělení, včetně docházky dětí,
 3. Tematický plán příležitostných akcí ŠD
 4. Měsíční tematický plán
 5. ŠVP pro školní družinu
 6. Roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy
 7. Vnitřní řád školní družiny

 

 

 1. Závěrečná ustanovení
 • Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: vedoucí vychovatelka školní družiny.
 • Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se řídí spisovým řádem školy.
 • Směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelem školy a zveřejněním.
 • Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 9. 2023

 

V Praze dne 04. 9. 2023

 

 

 

 

 

 

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies