Týdenní plány

15.2.2021

Český jazyk 15. 2. - 19. 2. 2021

MLUVNICE: Témata: 1) Zájmena - neurčitá, záporná (učebnice str. 89-90/cv. 8., 9., 10., 12., 13. Pracovní sešit str. 30/cv. 1., 2. 2) Skloňování zájmen - tvary zájmena JÁ (učebnice str. 91-93/cv. 1., 2., 3., 4.). Pracovní sešit str. 31/cv. 3. 3) Skloňování zájmen TEN, NÁŠ, VÁŠ (učebnice str. 93-95/cv. 1., 2., 3.). Pracovní sešit str. 31/cv. 4. Středa 17. 2. 2021 - dikát formou doplňovacího cvičení v programu google classroom. SLOH: Popis - popis osoby (učeb. str. 151-154).  LITERATURA: Humoristická literatura - obecné tendence + hlavní autoři (Karel Poláček, Zdeněk Jirotka, Vojtěch Steklač, Eduard Bass) - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA, str. 51-52. 

7.2.2021

Český jazyk 8. 2. - 12. 2. 2021

MLUVNICE: Témata: 1) Zájmena - osobní (učebnice str. 85-86/cv. 1.a), přivlastňovací (učebnice str. 86-87/cv. 2), ukazovací (učebnice str. 87-88/cv. 3), tázací, vztažná, neurčitá, záporná (učebnice str. 88-90/cv. 8., 9., 12., 13. Pracovní sešit str. 30/cv. 1. 2) Skloňování zájmen - tvary zájmena JÁ (učebnice str. 91-93/cv. 1., 2., 3., 4.).  Středa - krátký test z gramatiky/mluvnice (přídavná jména měkká a tvrdá - doplň i, í/y, ý, vyber správný tvar přídavného jména přivlastňovacího, stupňování přídavných jmen - učebnice str. 68-84, také pracovní sešit str. 25-29. SLOH: Popis - popis osoby (učeb. str. 151-154).  LITERATURA: Dobrodružná literatura - Eduard Štorch, Jaroslav Foglar. 

18.11.2020

Český jazyk 16.11.-20.11. 2020

MLUVNICE: Kontrola a oprava domácího úkolu (pracovní sešit -  str. 18/cv. 1.a, b). Témata: 1) Pravopis slova - psaní i,í/y,ý - učebnice, str. 47-48, zde procvičování cvičení č. 14, 15, 16 a, b, c, 17, pracovní sešit, str. 18, zde procvičování cvičení č. 1 a, b, c, d. 2) Tvarosloví - opakování slovních druhů - učebnice, str. 50-54. 3) Podstatná jména - jména konkrétní a abstraktní (učebnice str. 55-56, pracovní sešit str. 20/cv. 1., 2.) a jména pomnožná, hromadná, látková (učebnice str. 56-57). Středa - test - doplňovací cvičení na i,í/y,ý (práce v google classroom). Čtvrtletní práce - středa 25. 11. Co tam bude?: A) tvoření slov - odvozování, slovotvorný rozbor, slova příbuzná - učebnice - str. 26-31, B) stavba slova - morfematický rozbor - učebnice, str. 32-33, C) střídání samohlásek a souhlásek - učebnice - str. 36-37, D) pravopis slova - zdvojené souhlásky, skupiny bě-bje, pě, vě-vje, mě-mně, předpony s-/se-, z-/ze-, vz-/vze-, předložky s/se, z/ze, psaní i,í/y,ý- učebnice, str. 39-44, E) slovní druhy - 50-54, F) podstatná jména - konkrétní, abstraktní, hromadná, pomnožná, látková - učebnice str. 55-59). SLOH: Popis - popis budovy nebo pokoje (pokračování - procvičování). Samostatná práce (podle fotografie nebo pohlednice popiš budovu (připravit na 19. 11., možno odevzdat s předstihem v google classroom). LITERATURA: Pověsti - A. Jirásek, I. Olbracht, E. Petiška, V. Cibula, ukázky - pracovní sešit, str. 22-27. Kontrola domácího úkolu - dokončení z minulé hodiny (pracovní sešit do literatury - str. 23, cv. 6.-11. - Alois Jirásek: Staré pověsti české).  

15.11.2020

Zeměpis 16.11.-20.11. 2020

Probíraná látka: Mapy (co to je mapa, kartografie, první mapy, měřítko mapy, mapy a plány, mapy a zeměpisné atlasy, druhy map, tvorba map, legenda mapy, GPS). Písemná práce - pátek 20. 11. - čas na Zemi (jednotky času na Zemi, den, rok, měsíc, kalendáře, místní, pásmový a letní čas, mezinárodní datová hranice) - učebnice str. 41-48, k opakování použij vedle učebnice rovněž prezentaci s názvem "Čas na Zemi" umístěnou v google classroom (učebna Zeměpis 6.A) nebo svoje zápisky.

23.10.2020

Zeměpis 2.11.-6.11. 2020

Během podzimních prázdnin opakovat následující témata: Planeta Země (tvar, rozměry Země, glóbus - co je to glóbus, druhy glóbů). Orientace na Zemi (pevné body na Zemi - severní a jižní pól, světové strany, kompas, buzola, zeměpisná síť - poledníky, rovnoběžky, určování zeměpisné polohy. Pohyby Země (otáčení Země kolem své osy, oběh Země kolem Slunce), střídání dne a noci, střídání ročních období. K opakování použij vlastní zápisky z hodin nebo učebnici Zeměpis 6, str. 23-39. Ve čtvrtek 5. 11. ještě vše zopakujeme, v pátek 6. 11. test. V listopadu nová témata: čas na Zemi, místní, pásmový a letní čas, mapy.

23.10.2020

Dějepis 2.11.-6.11. 2020

Přes podzimní prázdniny opakovat: Mladší doba kamenná (neolit), pozdní doba kamenná (eneolit), doba bronzová, doba železná, Keltové, Germáni, v pondělí 2. 11. ještě probereme Slovany, zopakujeme pak všechna tato témata, ve středu 4. 11. z této látky test - pro opakování použij zápisky v sešitě nebo učebnici Dějepis 6, str. 18-25. Nové téma od listopadu: STAROVĚK - hlavní rysy starověku - učebnice Dějepis 6, str. 28-29. STAROORIENTÁLNÍ STÁTY: 1) Starověká Mezopotámie (poloha, přírodní podmínky, historie Mezopotámie - přehled) - str. 30, Sumerové - příchod Sumerů, rozvoj zemědělství, městské státy, vznik písma, vynálezy Sumerů - str. 31-33. Mějte příjemné podzimní prázdniny a těším se na vás v listopadu. LT