Informace pro oznamovatele

Informace pro oznamovatele protiprávního jednání podle zákona č. 171/2023 Sb.

Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu.

Na základě ustanovení § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zveřejňujeme jako povinný subjekt následující text:

Křesťanská střední škola, základní škola a mateřská škola Elijáš, Praha 4 - Michle si uvědomuje, že své úkoly může řádně plnit pouze v prostředí vzájemné důvěry. Proto jsme v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zřídili vnitřní oznamovací systém, prostřednictvím kterého můžete podat oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž v rámci Křesťanské střední škole, základní škole a mateřská škole Elijáš, Praha 4 - Michle již došlo, nebo ke kterému má dojít v budoucnu. Podání oznámení přispěje ke snížení rizika protiprávního jednání a ke zlepšení fungování školy.

Škola jako povinný subjekt má zpracovanou vnitřní předpis pro tuto problematiku, kterou zveřejňuje na svém intranetu a je uložena v kanceláři školy. Předpis zavádí vnitřní oznamovací systém jako souhrn postupů při přijímání oznámení, jejich evidenci a zpracování, ochraně totožnosti oznamovatele a ochraně informací uvedených v oznámení.

Jak mohu podat oznámení?

Oprávnění oznamovatelé mohou oznámení podle uvedeného zákona podat

 • prostřednictvím elektronického formuláře ZDE,
 • telefonicky na čísle: 724 365 201,
 • e-mailem na adrese: whistleblowing@elijas.cz,
 • v listinné podobě na adresu: Křesťanská střední škola, základní škola a mateřská škola, Praha 4 - Michlea označením na obálce „Whistleblowing – neotvírat“
 • osobně v termínu a místě dohodnutém telefonicky nebo e-mailem (nejdéle do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal).

Aby bylo možné Vaše oznámení řádně prošetřit, prosíme o pečlivé vyplnění celého formuláře. Uveďte, prosíme, co nejvíce informací, které víte:

 • Popište jednání a osoby, kterých se týká.
 • Kdy a kde k události došlo, jak dlouho trvala?
 • Kdy a jak jste se o ní dozvěděl/a?
 • Kdo o události ví?
 • Informoval/a jste o události již někoho, jako např. vašeho nadřízeného nebo vedení?
 • Připojte k oznámení dokumenty, které se události týkají, pokud je máte k dispozici.

 

Kdo může podat oznámení?

Vnitřní oznamovací systém je určen pro zaměstnance, osoby ve služebním poměru, stážisty, účastníky odborné praxe a dobrovolníky. Rozhodli jsme se vyloučit přijímání oznámení od osob, které pro Křesťanskou střední školu, základní školu a mateřskou školu Elijáš, Praha 4 - Michle nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle ustanovení § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů. Vnitřní oznamovací systém není určen pro řešení otázek běžného obchodního styku ani vyřizování oznámení o jednání v rámci jiných subjektů.

 

Co se s oznámením stane po jeho odeslání?

Oznámení bude doručeno tzv. příslušné osobě, která vyhodnotí jeho důvodnost, prošetří oznámené jednání a navrhne Křesťanské škole Elijáš, jak mu předejít nebo jej napravit. Ujišťujeme Vás, že se oznámeními budeme pečlivě zabývat. Aby bylo garantováno jeho řádné prošetření, ředitelka školy jako povinného subjektu ve smyslu uvedeného zákona o ochraně oznamovatelů určuje jako příslušnou osobu paní Barboru Klodovou a potvrzuje, že na základě zkontrolovaných nezbytných údajů jde o osobu splňující podmínky pro výkon této činnosti – bezúhonnost, zletilost, plná svéprávnost.

O postupu zpracování oznámení budete pravidelně informováni.

Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba škole navrhne opatření k nápravě protiprávního stavu. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.

 

Kdo bude znát moji identitu?

Podmínkou podání oznámení je uvedení identifikačních údajů oznamovatele. Nicméně, stejně jako celý text oznámení, i identifikační údaje uvidí pouze příslušná osoba, a to za účelem důsledného vyšetření oznamovaného jednání. Ujišťujeme Vás, že veškerá komunikace s Vámi zůstane důvěrná. Zaručujeme, že v souladu s požadavky zákona příslušná osoba bez Vašeho písemného souhlasu nikomu nepředá Vaše identifikační údaje ani text oznámení.

 

Mohu podat oznámení anonymně?

Ne. Oznámení bez identifikačních údajů oznamovatele se nekvalifikuje jako oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů. Jeho znění bude mimo vnitřní oznamovací systém předáno jako informativní podnět vedení Křesťanské škole Elijáš.

 

Jaké jednání mám oznámit?

Vnitřní oznamovací systém je určen pro oznámení jednání, které porušuje právní předpisy světského práva. Oznámení o porušení kanonickoprávních nebo morálních norem se nekvalifikuje jako oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů. Jeho znění bez identifikačních údajů oznamovatele bude mimo vnitřní oznamovací systém předáno jako informativní podnět vedení Křesťanské školy Elijáš.

 

Vystavuji se podáním oznámení nějakému riziku?

Podání vědomě nepravdivého oznámení je přestupkem podle zákona o ochraně oznamovatelů, za něž hrozí uložení pokuty ve výši do 50 000 Kč. Čestnému oznamovateli však žádné nebezpeční nehrozí. Vaše identita i text oznámení budou známy výhradně příslušné osobě. Křesťanská škola Elijáš Vás za podání oznámení nesmí žádným způsobem postihovat.

 

Mám ještě jiné možnosti oznámení protiprávního jednání?

Oznámení lze také podat externím oznamovacím systémem na stránkách Ministerstva spravedlnosti. Upozorňujeme ale, že k těmto oznámením nemáme přístup a nemůžeme tak nastavit případná nápravná opatření.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies