Volební řád školské rady

Volební řád školské rady

 1. V souladu s § 167 odst. 2 školského zákona rozhodl zřizovatel o tom, že školská rada má 6 členů.
 2. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.
 3. Pedagogický pracovník školy může být členem školské rady pouze na základě zvolení pedagogickými pracovníky školy.
 4. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo zletilými žáky, nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
 5. Volbu člena školské rady voleného zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo zletilými žáky a pedagogickými pracovníky školy zajistí v souladu s volebním řádem ředitel školy a jím pověřený administrátor voleb.
 6. Administrátorem voleb je pracovník školy.
 7. Administrátor voleb svolává k volbám členů do školské rady všechny osoby k volbě oprávněné, které navrhují přípravnému výboru kandidáta nebo kandidáty na členství ve školské radě.
 8. Administrátor voleb svolává k volbám do školské rady oprávněné osoby formou oznámení, které se zveřejňuje ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, nejpozději 20 dní před konáním voleb. Oznámení obsahuje datum a místo konání voleb včetně lhůty pro podávání návrhů na kandidáty na členství v školské radě. Seznam kandidátů na členství ve školské radě zveřejňuje přípravný výbor nejméně 10 dní přede dnem voleb stejným způsoben jako oznámení o konání voleb.
 9. Volba členů školské rady probíhá elektronicky.
 10. Členy školské rady se stanou kandidáti s největším počtem obdržených hlasů. V případě rovnosti počtu hlasů vybere administrátor členy školské rady losem.
 11. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a pedagogičtí pracovníci školy stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
 12. Člena školské rady jmenovaného zřizovatelem schválí na základě návrhu statutárního orgánu zřizovatele členská schůze.
 13. Zápis o volbách do školské rady předává administrátor voleb řediteli školy, zřizovateli a zvolené školské radě.
 14. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy nejpozději do 30 dnů od vyhlášení výsledků voleb.
 15. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.
 16. Doplňovací volby na uvolněná místa do školské rady se organizují obdobně jako volby řádné.
 17. Doplňovací volby je možné organizovat rovněž v případě neslučitelnosti funkcí.
 18. Členství ve školské radě je čestné, zaniká uplynutím funkčního období.
 19. Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to ředitele školy nejméně polovina voličů oprávněných volit do školské rady. Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách.
 20. Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období

a) vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady,

b) dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do rukou předsedy školské rady,

c) vznikem neslučitelnosti funkcí,

d) v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady, pokud tak stanoví volební řád

e) dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách,

f) kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v pracovněprávním vztahu ke škole nebo u zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo studentů dnem, kdy přestane být tento žák žákem či studentem školy.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies