Informace o zpracování osobních údajů

Tato informace o zpracování osobních údajů se vztahuje na údaje žáků školy Elijáš (dále jen „Žák“) a jejich zákonných zástupců, případně dalších osob zpracovávané Křesťanskou střední školou, základní školou a mateřskou školou Elijáš, Praha 4 – Michle jako správcem  (dále jen „Správce“) v souvislosti se školní docházkou žáka a dalšími aktivitami organizovanými Správcem.

Veškeré osobní údaje sdělené Správci osobních údajů jsou důvěrné a budou použity pouze k účelům uvedeným níže.

Správce zpracovává následující osobní údaje nezbytné pro splnění právních povinností Správce, a to zejména vedení matriky na základě školského zákona:

 1. jméno a příjmení;
 2. rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi přiděleno;
 3. státní občanství;
 4. místo narození a místo trvalého pobytu nebo místo pobytu v zahraničí;
 5. údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání;
 6. obor, formu a délku vzdělávání, jde-li o střední a vyšší odbornou školu;
 7. datum zahájení vzdělávání ve škole;
 8. údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk;
 9. údaje o znevýhodnění dítěte, žáka nebo studenta, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti, žákovi nebo studentovi školou v souladu s § 16 školského zákona, a o závěrech vyšetření;
 10. doporučení školského poradenského zařízení;
 11. údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání;
 12. datum ukončení vzdělávání ve škole; údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední nebo vyšší odborné škole ukončeno;
 13. záznamy z pedagogických rad;
 14. Záznamy o úrazech, lékařské zprávy.

Dále Správce zpracovává následující údaje zákonných zástupců žáků za účelem komunikace s nimi ve věcech týkajících se žáků:

 1. jméno a příjmení;
 2. adresa;
 3. údaj o zaměstnání a pracovní pozici;
 4. telefonní číslo;
 5. e-mailová adresa.

Tyto osobní údaje žáka budou zpracovávány po dobu trvání školní docházky u Správce a následně archivovány po dobu požadovanou příslušnými právními předpisy.

 

V souvislosti se zajištěním služeb školní jídelny a školní družiny Správce zpracovává následující osobní údaje žáků, zákonných zástupců, případně třetích osob:

 1. jméno a příjmení
 2. datum narození
 3. bydliště
 4. třída
 5. alergeny

Dále Správce zpracovává následující údaje zákonných zástupců žáků za účelem komunikace s nimi ve věcech týkajících se žáků:

 1. jméno a příjmení;
 2. adresa;
 3. telefonní číslo;
 4. e-mailová adresa
 5. číslo bankovního účtu

 

 

Tyto osobní údaje žáka budou zpracovávány po dobu trvání stravování žáka ve školní jídelně nebo účasti ve školní družině u Správce a následně archivovány po dobu požadovanou příslušnými právními předpisy.

 

Osobní údaje žáků jsou předávány pouze zpracovatelům, kteří jsou schopni zajistit nakládání s osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy, a to v rozsahu:

 1. jméno, příjmení, datum narození, bydliště za účelem ubytování při výletech, školách v přírodě a lyžařském výcviku.
 2. jméno, příjmení, datum narození za účelem účasti žáku na soutěžích.

Z důvodu oprávněného zájmu Správce na bezpečnosti zpracovává Správce také záznamy z kamerového systému. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu sedmi dnů a nejsou předávány dalším osobám

Nad rámec výše uvedeného Správce zpracovává následující osobní údaje žáků a bývalých žáků na základě souhlasu uděleného žákem nebo jeho zákonným zástupcem:

 1. fotografie a videozáznamy;

Osobní údaje jsou poskytovány pro účely:

 1. propagace Správce;

a za těmito účely tyto osobní údaje zveřejňuje na webových stránkách Správce, www.elijas.cz

Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení.

 

Práva žáků ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům

 1. Žák, resp. jeho zákonný zástupce je oprávněn souhlas ke zpracování osobních údajů kdykoli odvolat, a to písemným odvoláním souhlasu, doručeným na sekretariát.
 2. Správce je povinen žákovi bez zbytečného odkladu sdělit informace o účelu zpracování, zpracovávaných osobních údajích či jejich kategoriích, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, příjemci, případně kategoriích příjemců, a dále informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech subjektu údajů.
 3. Žák je oprávněn požadovat smazání osobních údajů sdělených Správci.
 4. V případě porušení ochrany osobních údajů žáka Správce bezodkladně Žáka o takovém porušení informuje a učiní všechny potřebná opatření k minimalizaci následků porušení.
 5. Pokud se žák domnívá, že Správce nebo zpracovatel jeho osobní údaje zpracovává v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo jej požádat o vysvětlení a/nebo vyzvat jej k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Se svými podněty se může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies