Školní řád od 1. 9. 2023

KŘESŤANSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ELIJÁŠ, PRAHA 4 - MICHLE

IČ: 71340904, Baarova 360, 140 00 Praha 4 – Michle, + 420 731 265 499

e-mail: reditel@elijas.cz, web: www.elijas.cz

 

ŠKOLNÍ ŘÁD 

čl. 1

Práva a povinnosti žáků

 

Žák Křesťanské střední školy, základní školy a mateřské školy Elijáš (dále jen „školy“) má všechna práva dítěte tak, jak jsou stanovena v „Úmluvě o právech dítěte“.

 1. Žák má právo vybrat si školu, která mu poskytne vzdělání.

Pro každého žáka ZŠ Elijáš z toho plyne, že se svobodně rozhodl dodržovat povinnosti a využívat podmínek naší školy.

Každý žák má právo i povinnost nosit předepsanou uniformu školy, vždy čistou a vyžehlenou, tak aby reprezentoval školu.

 

 1. Žák má právo na vzdělání.

Rozvrh je zveřejněn na Škole OnLine a je upraven podle aktuální situace.

 

Vzdělávání může být realizováno formou:

 

 1. a) prezenční.

Každý žák naší školy je povinen docházet do školy pravidelně a včas a řádně se vzdělávat. Žák je povinen účastnit se výuky podle aktuálního rozvrhu hodin. Žák se účastní všech činností školy, které ředitel školy vyhlásí jako povinné. Budova školy je zpřístupněna žákům od 8:00 do 16:45. Začátek první vyučovací hodiny je v 8:30, není-li stanoveno jinak. Žák je povinen být ve třídě nejpozději 10 minut před začátkem vyučování. Při vyučování zachovává žák klid, aktivně se účastní práce v hodině a udržuje své místo v pořádku a čistotě.

Začátek a délku vyučující hodiny určuje učitel. Po zazvonění je žák v klidu na svém místě a má připraveny všechny pomůcky.

 

 1. b) distanční

Každý žák naší školy je povinen účastnit se distanční výuky a řádně se vzdělávat. Škola používá ke komunikaci nástroje Google – e-mail, Google meet, Google kalendář a pro 2. stupeň Google Classroom. Zadání je umístěno také na webové stránky jednotlivých tříd. Všichni žáci školy od 2. třídy mají svůj školní e-mail.

 

 1. c) smíšená

V případě, že se zákaz osobní přítomnosti ve škole (onemocnění či karanténa) týká více než 50 % žáků, je škola povinna distančním způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázána osobní účast na prezenční výuce. Ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání. O způsobu organizace smíšené výuky rozhoduje ředitel školy s ohledem na konkrétní aktuální možnosti a podmínky školy a žáků.

 

 1. d) mimořádná opatření

Pokud je v důsledku mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí, žáků nebo studentů alespoň jedné skupiny/třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu. Viz § 184a odst. 1 školského zákona.

V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Doporučuje se, pokud to organizační možnosti školy dovolí, poskytovat ve škole nepřítomným žákům studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období. Žáci se zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální podmínky.

 

 

 1. Žák má právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.

Žák pravidelně sleduje informace o škole a výsledcích vzdělání v žákovské knížce a na webových stránkách školy, od 5. třídy na Škole OnLine.

Žákovská knížka musí být vždy udržovaná v pořádku, na vyzvání předložena vyučujícímu. V případě ztráty žákovské knížky je žák povinen bez odkladů oznámit to třídnímu učiteli, zajistit si vystavení duplikátu u vedení školy včetně doplnění klasifikace od všech vyučujících. V případě zapomenutí hesla do Školy OnLine si zažádá o nové.

 

 

 1. Žák má právo vyjadřovat své mínění a názory, činí tak vždy slušným způsobem.

Žáci jsou povinni dodržovat zásady kulturního chování a slušného oblékání. Zdraví učitele, zaměstnance školy a všechny hosty. Žáci mluví pravdivě, nepoužívají hrubých a vulgárních slov, jsou ohleduplní ke spolužákům, nikoho neponižují, nezesměšňují a žádným způsobem nikomu neubližují. Mimo školu, včetně volných dnů a prázdnin, se žák chová a jedná v souladu s pravidly slušného chování tak, aby nepoškozoval dobrou pověst školy.

V případě, že je žáku jakýmkoliv způsobem ubližováno, obrátí se na třídního učitele nebo jiného zaměstnance školy. Žáci mají právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb.

 

 1. Žák má právo účastnit se třídní samosprávy.

V každé třídě si třídní učitel ve spolupráci se třídou volí třídní samosprávu. Pokud třídní učitel svolá třídnickou hodinu v době mimo vyučování, žáci mají povinnost se jí zúčastnit. Třídnické hodiny jsou zařazeny do rozvrhu pravidelně, o mimořádné třídnické hodině budou žáci i rodiče předem písemně informováni.

 

 1. Žák má právo využívat materiální vybavení školy ke svému vzdělávání.

Žáci společně s pracovníky školy udržují ve škole pořádek a čistotu, v budově se přezouvají.

Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozovat všechny věci, které tvoří zařízení školy a třídy, a dále ty, které mu byly svěřeny do osobního užívání.  V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě vybavení či školních potřeb, žák tuto skutečnost hned ohlásí vyučujícímu a dostaví se na sekretariát pro pokyny k šetření ztráty. Za škodu způsobenou žákem, jsou odpovědni zákonní zástupci žáka a bude po nich požadováno vyrovnání škody.

Žák naprosto respektuje pokyny vyučujícího. Do specializovaných učeben (přírodovědná učebna, PC učebna, tělocvična, hala, kaple, cvičná kuchyň…) vchází žák až s vyučujícím.

V době po vyučování se žáci zdržují ve školní družině nebo klubu, pokud nejsou nikde zapsáni, musí neprodleně opustit školu. V šatnách se žáci zdržují jen po nezbytně nutnou dobu.

 

 1. Povinnost dodržovat školní řád

Žák je povinen dodržovat školní řád, vnitřní řád školy, předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen. Žák je povinen plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem.

 

 

čl. 2

Práva a povinnosti zákonných zástupců

 

 1. Zákonný zástupce má právo vybrat školu pro své dítě

Zákonný zástupce je plně zodpovědný za své dítě, vede dítě k respektování pravidel školy a pravidel slušného chování.

Zákonný zástupce je povinen zajistit, aby žák docházel řádně a včas do školy, účastnil se školních akcí a byl vždy oblečen v uniformě školy.

 

 1. Zákonný zástupce má právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka, jehož je zákonným zástupcem.

Zákonný zástupce dbá na přípravu žáka do školy, pravidelně kontroluje jeho školní práci a sleduje informace v žákovské knížce, na webových stránkách školy a od 5. třídy na Škole OnLine. Kontrolu žákovské knížky zákonný zástupce stvrzuje podpisem.

Škola svolává pravidelné třídní schůzky, jsou vypsány konzultační hodiny, které slouží k získání informací o žákovi.

 

 1. Zákonný zástupce má právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání žáka, jehož je zákonným zástupcem, podle zákona č. 561/2004 Sb.

Zákonný zástupce je povinen oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích: jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu, údaje o předchozím vzdělávání, dosažený stupeň vzdělávání, datum zahájení vzdělávání v základní škole, průběh a výsledky vzdělávání, vyučovací jazyk, eventuálně zdravotní postižení, sociální znevýhodnění, zdravotní způsobilost ke vzdělávání, jméno a příjmení zákonných zástupců žáka, jejich trvalý pobyt a adresu pro doručování písemností, telefonické nebo jiné spojení.

Zákonný zástupce je povinen informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka, jehož je zákonným zástupcem, nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

 

 1. Zákonný zástupce má právo volit a být volen do školské rady.

Je vítáno, pokud zákonný zástupce jakýmkoliv způsobem podporuje školu a je nápomocný v aktivitách školy.

 

 1. Zákonný zástupce má právo se vyjadřovat k rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka.

Zákonný zástupce je povinen se na vyzvání ředitele nebo třídního učitele osobně účastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka.

 

 1. Zákonný zástupce má právo omluvit žáka z vyučování

Žák přichází do školy zdravý, bez známek onemocnění.

Zákonný zástupce je povinen informovat třídního učitele o nepřítomnosti žáka a vždy omluvit tuto nepřítomnost v žákovské knížce nebo v systému Škola online bez zbytečného odkladu po návratu do školy. Zákonný zástupce odpovídá za doplnění zameškaného učiva žáka.

 • v případě nemoci – informovat třídního učitele (telefonicky nebo e-mailem) do 24 hodin.
 • v případě plánované návštěvy lékaře – vyplnit, podepsat a odevzdat třídnímu učiteli formulář „Žádost o uvolnění žáka - krátkodobé“.
 • v případě plánované absence – 1 až 3 dny – podat písemnou žádost třídnímu učiteli (formulář „Žádost o uvolnění žáka – dlouhodobá absence“).
 • v případě plánované absence – déle než 3 dny - podat písemnou žádost řediteli školy prostřednictvím třídního učitele (formulář „Žádost o uvolnění žáka – dlouhodobá absence“).

I v případě online výuky zůstává povinnost informovat třídního učitele o nepřítomnosti žáka a vždy omluvit tuto nepřítomnost v žákovské knížce nebo ve Škole online bez zbytečného odkladu po návratu do školy. Zákonný zástupce odpovídá za doplnění zameškaného učiva žáka.

Nepřipojení se k online výuce je považováno za absenci, pokud nebyl dohodnut jiný způsob zapojení do výuky. V případě, že se žák aktivně neúčastní online hodiny a nereaguje na výzvy učitele, kontaktuje třídní učitel zákonné zástupce a dohodnou se na nápravě.

 

 

 

 

čl. 3

Provoz školy

 

 1. Provoz školy je od 7:00 do 16:30. S výjimkou každého pátku, kdy je provoz školy do 16:00. Úřední hodiny v kanceláři školy jsou pro žáky v době hlavní přestávky od 10.10 do 10.30 hodin. Pro rodiče je kancelář otevřena od pondělí do čtvrtka od 8.00 do 14.00 jinak po telefonické domluvě.

 

Školní jídelna

 

 1. Školní jídelna se řídí vnitřním řádem školní jídelny dostupným na webových stránkách.
 2. Všichni žáci školy mají možnost se stravovat ve školní jídelně.
 3. Obědy se vydávají ve školním pavilonu, žáci 1. stupně do pavilonu přecházejí v doprovodu pedagoga, žáci 2. stupně přecházejí samostatně za dozoru pedagoga.
 4. Obědy se vydávají od 11:45 do 14:30. Výdej stravy v 1. den nemoci strávníka je možné vyzvednout zákonným zástupcem od 11.30 do 11.45, v jiný čas vyzvednutí není možné.
 5. Osoby, které se v jídelně nestravují, nebo mají na daný den odhlášenou stravu, se nesmí z hygienických důvodů v jídelně zdržovat.
 6. Do školní jídelny žák vstupuje bez školní tašky a v přezůvkách. Při stolování je žák tichý a ukázněný, dbá pokynů dozírajících učitelů, vedoucí školní jídelny a kuchařek.
 7. Školní jídelnu opouští žák buď v doprovodu pedagoga nebo na jeho pokyn.

 

čl. 4

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

 1. Žáci dbají ve škole i mimo školu všech pravidel hygieny a bezpečnosti. Žák je povinen dodržovat preventivní hygienická opatření, zejména mytí rukou při vstupu do školy, při vstupu do třídy, po návštěvě toalety, před jídlem a na pokyn vyučujícího.
 2. Žák je povinen podrobit se aktuálním nařízením Ministerstva zdravotnictví ČR či Krajské hygienické stanice.

V případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku), škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví umožnit dítěti či žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. V případě, že žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání či školských služeb, škola je povinna žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce.

 1. Při veškerém svém počínání žáci mají na paměti nebezpečí úrazu a infekce a snaží se obojímu předcházet, zvláštní pozornost věnují zejména bezpečným rozestupům, zodpovědnému chování při náznaku onemocnění, bezpečnosti při pohybu na schodištích, odpočívadlech a u zábradlí schodišť.
 2. Při příznacích infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) je neprodleně informován zákonný zástupce, který dítě bezodkladně vyzvedne a telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 3. Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař.
 4. Pohybové nebo orientační handicapy žáka je jeho zákonný zástupce povinen včas škole oznámit, aby se předešlo případným úrazům a jiným komplikacím.
 5. Během vyučování nesmí žák svévolně opustit školu. Žák, kterému je nevolno, jde domů nebo k lékaři buď v doprovodu zákonného zástupce, nebo jiné pověřené dospělé osoby, případně na základě písemného souhlasu zákonného zástupce. Žák odchází ze školy pouze s vědomím a podle pokynů třídního učitele nebo jiné kompetentní osoby ve škole.
 6. Pokud škola zjistí u žáka výskyt vší nebo jiných přenosných parazitů, neprodleně toto oznámí zákonnému zástupci a ten je povinen bezodkladně zajistit nápravu. Až do úplného odstranění těchto parazitů žák zůstává v domácím ošetření.
 7. Žáci nesmí umožnit vstup jakékoli osoby do budovy školy.
 8. Žákům není dovoleno otevírat okna a dveře do budovy školy bez přítomnosti a výslovného povolení pracovníka školy. Žáci se nesmějí vyklánět z oken, nebo jimi procházet, prolézat či vyskakovat. Žáci nesmějí z oken vyhazovat žádné předměty.
 9. Do tělocvičny, sportovní haly či odborné učebny nevstupují žáci bez vědomí pedagogů. Vstupují tam jen ve zvláštní obuvi a oděvu stanoveném řádem příslušné tělocvičny, sportovní haly či odborné učebny.
 10. Při výuce v tělocvičně, sportovní hale či odborné učebně zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy a řádem příslušné tělocvičny, sportovní haly či odborné učebny. Vyučující daného předmětu jsou povinni s nimi seznámit žáky při první vyučovací hodině školního roku a dodatečně poučit žáky, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy.
 11. Žáci nesmějí manipulovat z bezpečnostních důvodů s jakýmikoli elektrospotřebiči bez dozoru dospělých osob.
 12. Školní hřiště mohou žáci využívat jen pod dohledem učitele či vedoucího kroužku, popř. zaměstnance školy.
 13. Do školy nosí žáci pouze věci vztahující se k výuce, předměty nesouvisející s výukou a drahé věci žáci do školy nenosí, škola za takovéto předměty nepřebírá zodpovědnost. Je zakázáno nosit předměty, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu ostatních žáků.
 1. Žák bezdůvodně nenosí do školy peníze a cenné předměty. Po celou dobu pobytu žáka ve škole (během vyučování, školní družiny či klubu i na mimoškolní akci) musí být mobily a jiná elektronická zařízení vypnutá a nemohou se používat; výjimka se týká využití mobilů ve výuce na pokyn vyučujícího nebo neodkladný kontakt se zákonným zástupcem se souhlasem vyučujícího. Za ztrátu či poškození cenných věcí nenese škola zodpovědnost.
 1. Do školy je zásadně zakázáno vnášet zbraně, střelivo, výbušniny, zápalné a dýmotvorné látky a jejich komponenty, a to včetně tzv. zábavné pyrotechniky.
 2. Žákům a studentům je zakázáno do školy vnášet a ve škole užívat návykové látky a jedy a takové látky, které je svým vzhledem, chutí a konzistencí napodobují.
 1. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito přesuny doprovázející osoba žáky zvlášť poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.

 

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ


Tento dokument byl zpracován ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky MŠMT 48/2005 Sb. v platném znění.

1)    Obecná ustanovení

 • každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení v posledním vyučovacím dni období školního vyučování; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení
 • hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen "klasifikace");
 • u žáka s vývojovou poruchou učení, rozhodne ředitelka školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka, žádost je třeba podat do 31. 12., resp. 30. 5. v daném školním roce;
 • do závěrečného hodnocení se započítává klasifikace z prezenčního i distančního vzdělávání;
 • aby žák mohl být hodnocen v předmětu, musí získat minimální počet známek (minimální počet známek = týdenní počet hodin v předmětu x 2), absolvovat předepsané čtvrtletní práce a od 7. ročníku vypracovat a v termínu odevzdat ročníkovou práci. Výjimku z těchto podmínek může udělit pedagogická rada na základě individuálního posouzení.

2)    Pravidla hodnocení průběhů a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou 

 1. 1 při prezenční výuce
 • je hodnocena aktivita při výuce, dodržování termínů odevzdávání a kvalita odevzdané práce.
 • hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu;
 • hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné a respektuje individuální vzdělávací potřeby žáků a doporučení školského poradenského zařízení;
 • hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení;
 • chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech;
 • při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci uplatňuje učitel vůči žákovi přiměřenou náročnost a pedagogický takt;
 • při celkové klasifikaci přihlíží učitel k individuální zralosti žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici;
 • domácí příprava včetně domácích úkolu je součástí vzdělávacího procesu (viz. Stanovisko MŠMT k zadávání domácích úkolů); domácí úkoly lze známkovat, ale pokud se tak děje, hodnocení domácích úkolů nemá rozhodující vliv na výslednou známku z daného předmětu na vysvědčení.
 • kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně v souladu se specifikou předmětu;
 • klasifikační stupeň určuje učitel daného předmětu;
 • v předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný klasifikační stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě.
 • ročníkové práce jsou kontrolovány učitelem pomocí vhodné aplikace nebo internetu. V případě zjištěného plagiátorství (např. nepřiznané přímé citace) vyučující zhoršuje klasifikaci, případně lze snížit i známku z chování. Při podezření z plagiátorství budou u žáka ověřeny jeho znalosti zpracovávaného tématu ústně.

 

Zákonní zástupci žáka jsou o prospěchu žáka informováni třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů:

 

 1. a) průběžně prostřednictvím žákovské knížky nebo prostřednictvím serveru Škola OnLine;
 2. b) před koncem každého čtvrtletí (klasifikačního období);
 3. c) v době konzultačních hodin;
 4. d) případně kdykoliv na požádání zákonných zástupců žáka;
 5. e) v případě mimořádného zhoršení prospěchu informuje vyučující ve spolupráci s třídním učitelem zákonného zástupce žáka.

 

2.2 při distanční výuce

 • je hodnocena aktivita na distanční výuce, dodržování termínů odevzdávání a kvalita odevzdané práce;
 • hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné a respektuje individuální vzdělávací potřeby žáků a doporučení školského poradenského zařízení;
 • hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení;
 • při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci uplatňuje učitel vůči žákovi přiměřenou náročnost a pedagogický takt;
 • při celkové klasifikaci přihlíží učitel k individuální zralosti a technickým možnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici;
 • kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně v souladu se specifikou předmětu;
 • klasifikační stupeň určuje učitel daného předmětu;
 • v předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný klasifikační stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě.
 • ročníkové práce jsou kontrolovány učitelem pomocí vhodné aplikace nebo internetu. V případě zjištěného plagiátorství vyučující zhoršuje klasifikaci.

 

3)    Stupně hodnocení a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií 

 1. Chování žáka se ve škole a na akcích pořádaných školou je na vysvědčení hodnoceno stupni:

                Stupeň 1 (velmi dobré)

                Stupeň 2 (uspokojivé)

                Stupeň 3 (neuspokojivé) 

 1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

              1 – výborný


              2 – chvalitebný


              3 – dobrý


              4 – dostatečný


              5 – nedostatečný

 • při hodnocení pomocí stupňů prospěchu se na prvním stupni použije pro zápis na vysvědčení číslice, na druhém stupni se použije slovní ekvivalent;
 • při hodnocení jsou výsledky vzdělávání a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon;
 • klasifikaci výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a chování žáka lze doplnit slovním hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových kompetencí vymezených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy;
 • jestliže je žák z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí uvolněn, uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo „uvolněn(a)“;
 • nelze-li žáka z některého nebo ze všech předmětů v prvním nebo druhém pololetí hodnotit ani v náhradním termínu, uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo „nehodnocen“. 

 

 1. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni

 Žák je hodnocen stupněm:

 1. a) prospěl(a) s vyznamenáním

není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré; v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků podle §14 odst. 2; 

 1. b) prospěl(a)

není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením; 

 1. c) neprospěl(a)

 je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením; 

 1. d) nehodnocen(a)

není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí; 

 • při hodnocení žáků cizinců, kteří plní v České republice povinnou školní docházku, se přihlíží k úrovni znalosti českého jazyka.
 1. Charakteristika stupňů hodnocení prospěchu a chování - kritéria 

Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:

 • předměty s převahou teoretického zaměření,
 • předměty s převahou praktických činností,
 • předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření. 

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření 

 • převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a matematika. Při klasifikaci výsledků v těchto vyučovacích předmětech  vychází vyučující z požadavků učebních osnov a standardu  základního vzdělání. Při klasifikaci sleduje zejména:
 1. a)    ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných  poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů,
 2. b)    kvalitu a rozsah získaných dovedností vykonávat  požadované intelektuální a motorické činnosti,
 3. c)    schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při  řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů  a zákonitostí,
 4. d)    kvalitu myšlení, především jeho logiku, samostatnost a tvořivost,
 5. e)    aktivitu v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah  k nim,
 6. f)     přesnost, výstižnost a odbornou i jazykovou správnost ústního a písemného projevu,
 7. g)    kvalitu výsledků činností,
 8. h)    osvojení účinných metod samostatného studia. 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

Stupeň 1 (výborný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice  a zákonitosti uceleně, přesně a úplně; chápe vztahy  mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální  a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho  projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný  projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je  přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou  kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. 

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické  činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších  podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu  a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný  projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla  bez podstatných nedostatků. Grafický projev je  estetický, bez větších nepřesností. Je schopen  samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. 

Stupeň 3 (dobrý)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení  požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic  a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání  požadovaných intelektuálních a motorických činností  projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby  dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování  osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky  a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů  učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo  tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti,  přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho  činnosti se projevují častější nedostatky, grafický  projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. 

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení  požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění  požadovaných intelektuálních a motorických činností je  málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování  osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při  využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné  chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev  má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický  projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby  dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném  studiu má velké těžkosti. 

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně  a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho  dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické  činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování  osvojených vědomostí a dovedností při řešení  teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi  závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů  a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani  s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním  a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti  a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné  nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí  učitele. Nedovede samostatně studovat.

 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření 

 • převahu praktické činnosti mají na základní škole  pracovní činnosti, praktika, informatika, základy techniky, domácí  nauky;
 • při klasifikaci se v těchto předmětech vychází z požadavku  učebních osnov a standardu základního vzdělání. Při  klasifikaci se sleduje zejména:

 

 1. a)    vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým  činnostem,
 2. b)    osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí  účelných způsobů práce,
 3. c)    využití získaných teoretických vědomostí v praktických  činnostech,
 4. d)    kvalitu výsledků činností,
 5. e)    organizaci vlastní práce a pracoviště, udržování  pořádku na pracovišti,
 6. f)     dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při  práci a péče o životní prostředí,
 7. g)    hospodárné využívání surovin, materiálů, energie,  překonávání překážek v práci,
 8. h)    obsluhu a údržbu laboratorních zařízení a pomůcek,  nástrojů, nářadí a měřidel,

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

Stupeň 1 (výborný)

Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané  dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby  práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce  jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje  vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně  využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje  a udržuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje,  nářadí a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se  překážky. 

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu  kolektivu a k praktickým činnostem. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se  nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci,  pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele. 

Stupeň 3 (dobrý)

Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy. Za pomoci učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky.  Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele. 

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu  kolektivu a praktickým činnostem. Získané teoretické  poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za  soustavné pomoci učitele. V praktických činnostech,  dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc  učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování  předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životním prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti  využívání surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele. 

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní ani  k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané  teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má  podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu životního prostředí.  Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští závažných nedostatků. 

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření

 • převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná a sportovní výchova, rodinná výchova, občanská výchova;
 • žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách doporučených lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu;
 • při klasifikaci v předmětech uvedených v odst. 1 se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:
 1. a)    stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu,
 2. b)    osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace,
 3. c)    poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti,
 4. d)    kvalita projevu,
 5. e)    vztah žáka k činnostem a zájem o ně,
 6. f)     estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti,
 7. g)    v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná tělesná zdatnost, výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví. 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

Stupeň 1 (výborný)

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku, tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus, tělesnou zdatnost. 

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

Stupeň 3 (dobrý)

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.

 

 

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.

Hodnocení a klasifikace chování žáka  -  obecné zásady 

 • klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními učiteli; rozhoduje o ní ředitelka po  projednání v pedagogické radě;
 • kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel  chování (školní řád) včetně dodržování Provozního řádu školy během klasifikačního období;
 • při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; k uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato  opatření byla neúčinná;
 • postihování chování žáka mimo školu - rodiče je třeba vést k tomu, aby plně odpovídali za své  děti v oblasti výchovné. Škola hodnotí a klasifikuje žáky za jejich chování ve škole.
 1. Výchovná opatření: 
 • ředitelka školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za mimořádně úspěšnou práci;
 • třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelkou školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci;
 • při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení v průběhu klasifikačního období uložit žákovi některé z kázeňských opatření:

 

 1. a)    napomenutí třídního učitele,

 

 1. b)    důtku třídního učitele,

 

 1. c)    důtku ředitelky školy,

 

 • třídní učitel neprodleně oznámí ředitelce školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitelky školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě;
 • ředitelka školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění, uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci;
 • udělení pochvaly ředitelky školy a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do dokumentace školy. Udělení pochvaly ředitele školy se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno;
 • stupně hodnocení z chování uděluje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, případně s dalšími vyučujícími. Kritériem pro hodnocení chování je dodržování školního řádu v průběhu klasifikačního období;
 • při hodnocení chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka. K uděleným výchovným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže byla tato opatření neúčinná;
 • výchovná opatření stejného stupně mohou být udělena i vícekrát během pololetí, pokud žák porušuje pravidla jiného druhu, než za které dostal předchozí postih. Důtku ředitelky školy je možné udělit i vícekrát za stejný druh přestupků.

 

Napomenutí třídního učitele je udělováno za méně závažná porušování daných pravidel, a to buď za jednorázové porušení, nebo za opakované případy. Jde například o tyto přestupky:

 • pozdní příchody,
 • nepřezouvání,
 • nepořádnost, nepřipravenost na vyučování (vybavení, žákovská knížka…),
 • méně časté rušení výuky, které žák na základě upozornění učitele je schopen korigovat
 • nedodržování pravidel slušného chování (běžných společenských norem jako je slušné vyjadřování, pomoc druhému …).

 

Důtka třídního učitele je udělována jednak v případě, kdy po udělení napomenutí třídního učitele nedošlo ke zlepšení chování a jednak při závažnějším porušení pravidel, jako je například:

 • časté rušení výuky, které žák není schopen ani po napomenutí učitelem účinně korigovat,
 • fyzické napadení spolužáka, které ale nemá za následek újmu na zdraví,
 • velmi hrubé a vulgární vyjadřování ke spolužákům,
 • zlomyslné chování, zesměšňování, poškozování věcí, pomlouvání vůči spolužákům,
 • nedovolené opuštění školy,
 • nošení nebezpečných předmětů do školy,
 • neomluvená absence.

 

Důtka ředitelky školy je udělována jednak v případě, kdy ani po udělení důtky třídního učitele se chování žáka nezlepšilo a jednak v případech obzvláště hrubého porušení pravidel, jako je například:

 • krádež,
 • vandalství,
 • ublížení na zdraví,
 • nošení, propagace, užívání nebo distribuce návykových látek,
 • slovní či fyzický útok vůči učiteli nebo jakémukoliv pracovníkovi školy,
 • šikanování nebo hrubé násilí vůči spolužákovi,
 • neomluvená absence, 
 • zákonný zástupce žáka má v případě svého zájmu právo projednat udělení jakéhokoli výchovného opatření osobně s třídním učitelem nebo ředitelkou školy. Udělení důtky ředitelky školy je se zákonným zástupcem projednáno vždy, a to zpravidla ředitelem školy, ve výjimečných případech třídním učitelem;
 • pokud žák často porušuje pravidla školního řádu a není schopen své chování zlepšit ani po udělení některého z výše uvedených výchovných opatření nebo pokud je hodnocení jeho chování trvale spíše negativní, svolá ředitelka školy k projednání hodnocení chování žáka společnou schůzku zástupců školy (člen vedení, třídní učitel, výchovný poradce) a zákonných zástupců žáka. Z tohoto jednání je pořízen zápis. Cílem jednání je dosáhnout účinné spolupráce rodiny a školy při nápravě chování žáka.

 

Obecné zásady pro uplatnění jednotlivých stupňů při hodnocení chování 

Chování velmi dobré

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

Chování uspokojivé

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a ustanovení školního řádu. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo řádu školy, případně se opakovaně dopouští méně závažných přestupků. Zpravidla se přes napomenutí či důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob, podniká slovní útoky vůči pracovníkům školy. 

Chování neuspokojivé

Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu školy nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitelky školy dopouští dalších přestupků, podniká hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky vůči pracovníkům školy. 

4)    Zásady pro používání slovního hodnocení 

 • při použití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku;
 • slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka; obsahuje také zdůvodnění a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat;
 • výsledky vzdělávání žáka na konci prvního pololetí lze hodnotit souhrnně za všechny předměty. Slovní hodnocení lze použít i pro hodnocení chování žáka.

Výběr kritérií (možnost úprav): 

 • intelekt: obecné rozumové schopnosti (inteligence); speciální dovednosti (např. matematicko – logické, jazykové a jiné); organizační schopnosti; bystrost; plánovitost; předvídavost; formy myšlení;
 • fantazie: bohatost fantazijních představ; tvůrčí fantazie; rekonstrukční fantazie; umělecká fantazie,
 • vyjadřovací schopnosti: řeč: vytříbená, stručná, bohatá, výrazná, spisovná, jasná, výstižná;
 • paměť: rychlost vštípení látky; délka zapamatování; rychlost vybavování; kvalita obsahu zapamatované látky; objektivní nebo subjektivní typ (zkresluje skutečnost);
 • pozornost: vytrvalost pozornosti; délka a hloubka pozornosti;
 • city: soucitnost s druhými; citový vztah ke zvířatům a věcem; hloubka; rychlost a trvalost citů; estetické, intelektuální a etické city;
 • temperament: vzrušivost; živost; rychlost reakcí;
 • povahové ladění: optimistické, pesimistické;
 • zájmy a ideály: bohatost zájmů; kvalita zájmů; zájmy o matematiku; literaturu; hudbu; výtvarná umění; herectví; přírodu a jiné; trvalost zájmů;
 • vztah k učení a k práci: pečlivost; zájem o učení; zájem o manuální práci; zájem o duševní práci; spolupracuje se školou; životní cíl a zaměření;
 • vztah k učitelům a představeným: uznává autoritu učitele a školy; přímost; úslužnost; ochota; uctivost; nebojácnost; poslušnost;
 • vztah k lidem a spolužákům: společenskost; ochota pomoci; slušnost ve vystupování; něžnost; poddajnost; ústupnost – neústupnost; altruismus; důvěřivost; soucitnost; ohleduplnost; spravedlivost; neagresivní chování;
 • extroverze – introverze: společenskost - uzavřenost; rád – nerad se stýká s druhými; uzavřenost – otevřenost;
 • společenské způsoby a vystupování: zdvořilost; jemnost; takt; družnost; milé vystupování; ochota a úslužnost; osvojené návyky chování;
 • volní vlastnosti: vytrvalost; cílevědomost; snaživost (píle); neústupnost při překonávání překážek; smysl pro povinnost; zodpovědnost; plnění povinností; dochvilnost;
 • samostatnost: úkoly řeší samostatně; samostatnost v řešení životních situací (obstará nákup, zajistí vzkazy a podobně);
 • smysl pro pořádek: pořádnost a úklid vlastních věcí; pečlivost v uspořádání školních pomůcek, sešitů a knih;
 • ctižádost: zvýšená – snížená; přiměřená (zdravá);
 • sebehodnocení: sebekritičnost; přeceňuje se – podceňuje se;
 • nebojácnost: není trémistou; dovede oponovat názorům, s nimiž nesouhlasí; statečnost;
 • dominance – submisivita: chce řídit druhé; chce organizovat; panovačnost; neústupnost – ústupnost; kompromisnost; tolerantnost; chce být veden;
 • mravní vlastnosti: upřímnost; pravdomluvnost; otevřenost; smysl pro pravdu; smysl pro nestrannost; altruismus (již uvedeno); dobré chování; zodpovědnost (již uvedeno); čestnost, zásadovost; ukázněnost; hrdost; svědomí;
 • sociální aktivita: iniciativnost; společenská akce; průbojnost; zapojení do diskusí; hlásí se často ve vyučování; navrhuje nové věci;
 • motorika: pohybová obratnost celková; jemná koordinace pohybů prstů a rukou (zručnost); má rád ruční práce. 

 Poznámka: u některých znaků nelze určit, zdali jde o znak kladný nebo záporný z etického hlediska (viz např. temperament). U některých nelze určit ani jejich opak, neboť se jich užívá jen v pejorativním smyslu (viz jazykové zvláštnosti). Seznam lze chápat také z různých pohledů a lze jej rozšiřovat. 

Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace 

Zásady pro převedení slovního hodnocení do klasifikace nebo klasifikace do slovního hodnocení pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení

Prospěch 

Ovládnutí učiva předepsaného osnovami:

1 – výborný (ovládá bezpečně),


2 – chvalitebný (ovládá),


3 – dobrý (v podstatě ovládá),


4 – dostatečný (v podstatě ovládá s dopomocí),


5 – nedostatečný (neovládá). 

 

Úroveň myšlení 

 

1 – výborný (pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti),

 
2 – chvalitebný (uvažuje celkem samostatně),


3 – dobrý (menší samostatnost v myšlení),


4 – dostatečný (nesamostatné myšlení),


5 – nedostatečný (odpovídá nesprávně i na návodné otázky).

 

Úroveň vyjadřování 

 

1 – výborný (výstižné a poměrně přesné),


2 – chvalitebný (celkem výstižné), 


3 – dobrý (myšlenky vyjadřuje ne dost přesně),


4 – dostatečný (myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi),


5 – nedostatečný (i na návodné otázky odpovídá nesprávně).

 Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští 

1 – výborný (užívá vědomostí a dovedností spolehlivě a uvědoměle, pracuje samostatně, přesně a s jistotou),

 

2 – chvalitebný (dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se jen menších chyb),

 

3 – dobrý (řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíže a odstraňuje chyby),

 

4 – dostatečný (dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává),

 

5 – nedostatečný (praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí). 

Píle a zájem o učení

1 – výborný (aktivní, učí se svědomitě a se zájmem),

 

2 – chvalitebný (učí se svědomitě),


3 – dobrý (k učení a práci nepotřebuje větších podnětů),


4 – dostatečný (malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty),


5 - nedostatečný (pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné),

Chování (viz bod výchovná opatření). 

 

5)    Komisionální a opravné zkoušky 

Postup žáka do vyššího ročníku: 

 • do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem, pokud mu nebylo povoleno opakování z vážných zdravotních důvodů;
 • do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka dle §52 odst. 6 ŠZ;
 • nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí;
 • nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník;
 • ředitelka školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti, nejdéle však do konce školního roku, v němž dosáhne osmnáctého roku věku;
 • žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. Ředitelka školy může povolit žákovi na žádost jeho zákonného zástupce a na základě doporučujícího vyjádření odborného lékaře opakování ročníku z vážných zdravotních důvodů, a to bez ohledu na to, zda žák na daném stupni již opakoval ročník. 

U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitelka školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.

Odvolání proti klasifikaci 

 • má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci 1. nebo 2. pololetí, může do tří pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dově

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies