ŠKOLSKÁ RADA

Školská rada byla dle rozhodnutí zřizovatele zvolena šestičlenná.

  • zástupce rodičů                      - Marta Vykypělová, Zuzana Malá
  • zástupce ped. pracovníků      - Mgr. Eva Šubrtová, Bc. Jan Hradil
  • zástupce zřizovatele              - David Čančík B.Th., Vít Vurst B.Th.

Funkce školské rady podle školského zákona č. 561/2005 Sb.

§ 167 (výběr)

Školská rada (ŠR) je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogové školy.

Funkční období členů ŠR je tři roky. ŠR zasedá nejméně dvakrát ročně.

Ředitel školy není členem ŠR.

Zápisy ze školské rady jsou k dispozici na sekretariátu školy.