ŠKOLSKÁ RADA

Školská rada byla dle rozhodnutí zřizovatele zvolena šestičlenná.

Volební období této rady je od 20. 6. 2024 do 20. 6. 2027

 • zástupce rodičů                    - Eduard Forejt, Luboš Šorfa
 • zástupce ped. pracovníků      - Mgr. Jindřiška Chadimová, Mgr. Vít Marušák
 • zástupce zřizovatele              - Vít Vurst B.Th., Ing. Jiří Komárek

 

Předseda školské rady: bude doplněn po zvolení

Kontakt na radu školy: rada.skoly@elijas.cz

 

Funkce školské rady podle školského zákona č. 561/2004 Sb.

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se při všech uvedených školách zřizuje Školská rada.

Kompetence školské rady

Činnost školské rady dle § 168 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon):

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Další informace

 • Více informací o Školské radě najdete ve Školském zákoně na stránkách MŠMT.

Funkční období členů ŠR je tři roky. ŠR zasedá nejméně dvakrát ročně.

Ředitel školy není členem ŠR.

Zápisy ze školské rady jsou k dispozici na sekretariátu školy.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies