Vize školy

Pojetí dítěte vychází ze základních křesťanských principů. Každé dítě přijímáme jako dar od Boha, jako jedinečnou osobnost.

Vzdělávací a výchovné cíle školy Elijáš jsou zaměřeny na rozvoj klíčových dovedností dětí, které jsou potřebné v dnešním moderním světě. Jednotlivé cíle vzdělávání a výchovy jsou:

  1. Utváření morálních hodnot.
  2. Rozvoj harmonických vztahů mezi rodiči, žáky a učiteli.
  3. Osvojení si potřebných strategií učení, motivace k celoživotnímu vzdělávání („učit se učit“).
  4. Učit se tvořivě a logicky myslet a řešit přiměřené problémy.
  5. Účinně, všestranně a otevřeně komunikovat.
  6. Učit se dobře spolupracovat a respektovat práci svou i druhých.
  7. Pěstovat v dětech a žácích svébytnost, zdravé sebevědomí, zodpovědnost sám za sebe.
  8. Být ohleduplný a tolerantní k jiným lidem, včetně fyzicky či mentálně handicapovaným, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám.
  9. Chránit své fyzické i duševní zdraví, tj. předcházet vzniku civilizačních onemocnění a závislostí, zaujímat správné postoje v přístupu k partnerství, sexualitě, rodičovství aj. Chránit životní prostředí.
  10. Poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies