2.2.2021

Zápis do 1. třídy

Zápis pro šk. rok 2022/23 se bude konat 6. a 7. dubna 2022 v budově školy.

Prosíme o vyplnění předběžné přihlášky, na základě které Vám budou v průběhu března zaslány dokumenty k zápisu.

 

 

Informace rodičům dětí, které půjdou k zápisu do 1. třídy pro šk. rok 2022/23

 

Vážení rodiče,

dnem 1. 9. 2016 nabývá účinnosti novela školského zákona, která přináší důležité změny  pro průběh zápisu do první třídy a při vyřizování žádostí o odklad školní docházky.

§36

(4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

§ 37

Odklad povinné školní docházky

(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte  v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 (nejpozději do 30. 4. toho roku), odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

 

Termín zápisu v KZŠ Elijáš pro školní rok 2022/23 je stanoven na 6. a 7. dubna 2022. Žádost o odklad s oběma přílohami (doporučující posouzení- viz výše- §37, odst. 1) je nutné předat základní škole do 30. 4. 2022 – dřívější termín byl až do 31. května (je nutné včas se objednat zejména ve školském poradenském zařízení – PPP apod.).

 

POSTUP ZÁPISU

 

1.  Registrace dítěte

V době od 30. ledna 2022 do 30. března  2022 doporučujeme dítě přihlásit pomocí předběžné přihlášky. Zákonným zástupcům, které dítě takto přihlásí budou všechny dokumenty poslány e-mailem. Zákonným zástupcům bude také určen čas zápisu.

 

Harmonogram zápisu:

6. - 7. 4. 2022 – Zápis 

8. 4. 2022 (od 10. 00 do 12.00) – Možnost nahlédnout do spisu po předchozí domluvě

8. 4. 2022 ve 12.30 - Losování

11. 4. 2022 – Zveřejnění rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

 

 

2.  Příjem žádostí

Požadované dokumenty

  • Průkaz totožnosti zákonného zástupce
  • Rodný list dítěte
  • Žádost o přijetí dítěte
  • Zápisní list
  • Byl-li proveden odklad – dokumenty o odkladu ze šk. roku 2020/2021
  • Čestné prohlášení, že oba zákonní zástupci souhlasí s volbou školy*

 

Vyplněné dokumenty nám předložíte osobně při zápisu.

 

3.  Rozhodování

Podáním vyplněné žádosti o přijetí zákonným zástupcem se zahájí přijímací řízení, tj. správní řízení ve věci podané žádosti – rozhodování. Ředitelka školy rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte. Tato fáze může trvat až 30 dnů od podání žádosti. Během doby od podání žádosti do vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí mají zákonní zástupci možnost nahlédnout do spisu. Termín stanoví ředitelka školy při zápisu.

Křesťanská základní škola Elijáš nepatří mezi spádové školy, proto zápis dětí do 1. ročníku probíhá v jiném režimu než na spádových školách. Bydliště dítěte není kritériem pro přijetí dítěte do naší školy. Děti jsou přijímány na základě zápisu, který se uskuteční 6. - 7. dubna 2022.

Pro školní rok 2022/2023 škola přijímá 18 dětí.

Ředitelka Křesťanské střední školy, základní školy a mateřské školy Elijáš stanovuje tato kritéria přijetí:

  • Dítě navštěvuje MŠ Elijáš a má sourozence v základní škole.
  • Dítě má sourozence v základní škole.
  • Dítě navštěvuje MŠ Elijáš.
  • Zbývající místa budou obsazena losem. Losování proběhne za přítomnosti zřizovatele, ředitelky školy a zákonných zástupců. O losování bude vyhotoven záznam.

Datum podání žádosti ani pořadí nemá vliv na přijetí dítěte.

4.  Zveřejnění výsledků

Po ukončení rozhodování budou zveřejněny výsledky zápisu. ZŠ zveřejní v souladu se školským zákonem seznam registračních čísel žadatelů (dětí), které přijala/nepřijala na základě podané žádosti o přijetí, a to na úřední desce a na webových stránkách školy. Žadatelům, kteří nebyli přijati, bude doručeno "rozhodnutí o nepřijetí." V případě přijetí se rozhodnutí nerozesílá.