2.2.2021

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy

Informace rodičům dětí, které půjdou k zápisu do 1. třídy pro šk. rok 2021/22

 

Vážení rodiče,

dnem 1. 9. 2016 nabývá účinnosti novela školského zákona, která přináší důležité změny  pro průběh zápisu do první třídy a při vyřizování žádostí o odklad školní docházky.

§36

(4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

§ 37

Odklad povinné školní docházky

(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte  v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4(nejpozději do 30. 4. toho roku), odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

 

Termín zápisu v KZŠ Elijáš pro školní rok 2021/22 je stanoven na 7. a 8. dubna 2021. Žádost o odklad s oběma přílohami (doporučující posouzení- viz výše- §37, odst. 1) je nutné předat základní škole do 30. 4. 2021 – dřívější termín byl až do 31. května (je nutné včas se objednat zejména ve školském poradenském zařízení – PPP apod.).

 

POSTUP ZÁPISU

 

1.  Registrace dítěte

V době od 30. ledna 2021 do 20. března  2021 doporučujeme dítě přihlásit pomocí předběžné přihlášky. Zákonným zástupcům, které dítě takto přihlásí budou všechny dokumenty poslány e-mailem. Zákonným zástupcům bude také určen čas zápisu.

 

2.  Příjem žádostí

Všechny vyplněné a podepsané dokumenty odevzdají zákonní zástupci osobně při zápisu dítěte.

Po odevzdání dokumentů proběhne v ZŠ „vlastní“ zápis s dítětem.

 

3.  Rozhodování

Podáním vyplněné žádosti o přijetí zákonným zástupcem se zahájí přijímací řízení, tj. správní řízení ve věci podané žádosti – rozhodování. Ředitelka školy rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte. Tato fáze může trvat až 30 dnů od podání žádosti. Během doby od podání žádosti do vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí mají zákonní zástupci možnost nahlédnout do spisu. Termín stanoví ředitelka školy při zápisu.

 

4.  Zveřejnění výsledků

Po ukončení rozhodování budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení. ZŠ zveřejní v souladu se školským zákonem seznam registračních čísel žadatelů (dětí), které přijala/nepřijala na základě podané žádosti o přijetí, a to na úřední desce a na webových stránkách školy. Žadatelům, kteří nebyli přijati, bude doručeno "rozhodnutí o nepřijetí." V případě přijetí se rozhodnutí nerozesílá.