2.2.2021

Zápis do 1. třídy

Zápis pro šk. rok 2024/25 se bude konat 3. a 4. dubna 2024 v budově školy.

Přihlašování je možné do 4. dubna 8:00. Všechny dokumenty k vyplnění obdržíte ve škole při zápisu.

 

Přihlašování ZDE

 

 

 

 

 

Informace rodičům dětí, které půjdou k zápisu do 1. třídy pro šk. rok 2024/25

 

Vážení rodiče,

dnem 1. 9. 2016 nabývá účinnosti novela školského zákona, která přináší důležité změny  pro průběh zápisu do první třídy a při vyřizování žádostí o odklad školní docházky.

§36

(4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

§ 37

Odklad povinné školní docházky

(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte  v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 (nejpozději do 30. 4. toho roku), odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky  (...), informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

 

Termín zápisu v KZŠ Elijáš pro školní rok 2023/24 je stanoven na 3. a 4. dubna 2024. Žádost o odklad s oběma přílohami (doporučující posouzení- viz výše- §37, odst. 1) je nutné předat základní škole do 30. 4. 2024.

 

POSTUP ZÁPISU

 

1.  Registrace dítěte

V době od 1.prosince 2023 do 30. března 2024 doporučujeme dítě přihlásit pomocí předběžné přihlášky. Zákonným zástupcům, které dítě takto přihlásí budou všechny dokumenty poslány e-mailem. Zákonným zástupcům bude také určen čas zápisu.

 

Harmonogram zápisu:

3. - 4. 4. 2024 – Zápis 

8. 4. 2024 (od 13.00 do 14.00) – Možnost nahlédnout do spisu po předchozí domluvě

9. 4. 2024 – Zveřejnění rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

 

 

2.  Příjem žádostí

Požadované dokumenty

  • Průkaz totožnosti zákonného zástupce
  • Rodný list dítěte
  • Zápisní list
  • Byl-li proveden odklad – dokumenty o odkladu ze šk. roku 2023/2024
  • Čestné prohlášení, že oba zákonní zástupci souhlasí s volbou školy

Vyplněné dokumenty nám předložíte osobně při zápisu. Žádost o přijetí bude vyplněna přímo u zápisu.

 

3.  Rozhodování

Podáním vyplněné žádosti o přijetí zákonným zástupcem se zahájí přijímací řízení, tj. správní řízení ve věci podané žádosti – rozhodování. Ředitelka školy rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte. Tato fáze může trvat až 30 dnů od podání žádosti. Během doby od podání žádosti do vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí mají zákonní zástupci možnost nahlédnout do spisu v termínu stanoveném ředitelkou školy.

Křesťanská základní škola Elijáš nepatří mezi spádové školy, proto zápis dětí do 1. ročníku probíhá v jiném režimu než na spádových školách. Bydliště dítěte není kritériem pro přijetí dítěte do naší školy. Děti jsou přijímány na základě zápisu, který se uskuteční 3. - 4. dubna 2024.

Pro školní rok 2024/2025 škola přijímá 18 dětí.

 

Kritéria přijetí 

Z kapacitních důvodů nemůžeme vyhovět všem zájemcům o přijetí, proto doporučujeme navštívit zápis i na Vaší spádové škole.

Děti, kterým byl ve šk. roce 2023/2024 udělen odklad šk. docházky nejsou upřednostněny ani bodově zvýhodněny.

Datum podání žádosti ani pořadí nemá vliv na přijetí dítěte.

Dotazník vyplňovaný rodiči není bodován a nemá vliv na přijetí dítěte.

 

Ředitelka Křesťanské střední školy, základní školy a mateřské školy Elijáš stanovuje ve shodě se stanoviskem MŠMT* tato kritéria přijetí:

  • Ověření předpokladů dítěte ke vzdělávání podle ŠVP školy Elijáš
  • V případě rovnosti bodů má přednost dítě, které má v ZŠ Elijáš sourozence.
  • V případě rovnosti bodů u dětí, které nemají sourozence v ZŠ Elijáš, bude přistoupeno k losování
 

Maximální počet bodů

           

Ověření předpokladů dítěte ke vzdělávání podle ŠVP školy Elijáš

 

Sociální dovednosti

20 bodů

Komunikační dovednosti a jazykové předpoklady

20 bodů

Grafomotorické dovednosti

20 bodů

Prelogické myšlení

20 bodů

Hrubá motorika a manuální dovednosti

15 bodů

Dítě navštěvuje MŠ Elijáš

5 bodů

Celkem

100 bodů

 

*Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke kritériím přijímání k základnímu vzdělávání na základní školy, které jsou zřízeny soukromým nebo církevním zřizovatelem. čj. MSMT-2842/2023-1 ze dne 27.1.2023

 

4.  Zveřejnění výsledků

Po ukončení rozhodování budou zveřejněny výsledky zápisu. ZŠ zveřejní v souladu se školským zákonem seznam registračních čísel žadatelů (dětí), které přijala/nepřijala na základě podané žádosti o přijetí, a to na úřední desce a na webových stránkách školy. Žadatelům, kteří nebyli přijati, bude doručeno "rozhodnutí o nepřijetí." V případě přijetí se rozhodnutí nerozesílá.

 

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies