2.2.2021

Zápis do 1. třídy

 

 

Pro školní rok 2021/22 byl zápis do 1. třídy ukončen. Výsledky naleznete ZDE.

 

 

 

Informace rodičům dětí, které půjdou k zápisu do 1. třídy pro šk. rok 2021/22

 

Vážení rodiče,

dnem 1. 9. 2016 nabývá účinnosti novela školského zákona, která přináší důležité změny  pro průběh zápisu do první třídy a při vyřizování žádostí o odklad školní docházky.

§36

(4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

§ 37

Odklad povinné školní docházky

(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte  v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4(nejpozději do 30. 4. toho roku), odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

 

Termín zápisu v KZŠ Elijáš pro školní rok 2021/22 je stanoven na 7. a 8. dubna 2021. Žádost o odklad s oběma přílohami (doporučující posouzení- viz výše- §37, odst. 1) je nutné předat základní škole do 30. 4. 2021 – dřívější termín byl až do 31. května (je nutné včas se objednat zejména ve školském poradenském zařízení – PPP apod.).

 

POSTUP ZÁPISU

 

1.  Registrace dítěte

V době od 30. ledna 2021 do 20. března  2021 doporučujeme dítě přihlásit pomocí předběžné přihlášky. Zákonným zástupcům, které dítě takto přihlásí budou všechny dokumenty poslány e-mailem. Zákonným zástupcům bude také určen čas zápisu.

 

Harmonogram zápisu:

7. - 8. 4. 2021 – Zápis 

13. 4. 2021 (od 12. 00 do 14.00) – Možnost nahlédnout do spisu po předchozí domluvě

14. 4. 2021 – Zveřejnění rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

 

 

2.  Příjem žádostí

Požadované dokumenty

 • Žádost o přijetí dítěte
 • Zápisní list
 • Byl-li proveden odklad – dokumenty o odkladu ze šk. roku 2020/2021
 • Čestné prohlášení, že oba zákonní zástupci souhlasí s volbou školy*
 • Obrázek nebo sken obrázku, na který dítě namaluje sebe a svoji rodinu
 • Vyplněný dotazník
 • Vyplněný pětilístek

 

Občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte budou předloženy při podpisu smlouvy.

 

 

Vyplněné dokumenty nám můžete doručit následujícími způsoby: Do předmětu uveďte Zápis 2021 a jméno a příjmení dítěte

 • datovou schránkou - km7wg2d
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem - zapis@elijas.cz
 • e-mailem bez elektronického podpisu (pak je třeba originály dokumentů dodat nejpozději do 5 dnů)- zapis@elijas.cz
 • poštou – Křesťanská střední škola, základní škola a mateřská škola, Baarova 360/24, 140 00 Praha 4 - Michle

 

3.  Rozhodování

Podáním vyplněné žádosti o přijetí zákonným zástupcem se zahájí přijímací řízení, tj. správní řízení ve věci podané žádosti – rozhodování. Ředitelka školy rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte. Tato fáze může trvat až 30 dnů od podání žádosti. Během doby od podání žádosti do vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí mají zákonní zástupci možnost nahlédnout do spisu. Termín stanoví ředitelka školy při zápisu.

Křesťanská základní škola Elijáš nepatří mezi spádové školy, proto zápis dětí do 1. ročníku probíhá v jiném režimu než na spádových školách. Bydliště dítěte není kritériem pro přijetí dítěte do naší školy. Děti jsou přijímány na základě zápisu, který se uskuteční 7. - 8. dubna 2021.

Pro školní rok 2021/2022 škola přijímá 18 dětí.

Ředitelka Křesťanské střední školy, základní školy a mateřské školy Elijáš stanovuje tato kritéria přijetí:

 Datum podání žádosti ani pořadí nemá vliv na přijetí dítěte.

 • Dítě navštěvuje MŠ Elijáš.
 • Dítě má sourozence v základní škole.
 • Dítěti byl v loňském roce udělen odklad v ZŠ Elijáš.
 • Zbývající místa budou obsazena losem. Losování proběhne za přítomnosti notáře.

4.  Zveřejnění výsledků

Po ukončení rozhodování budou zveřejněny výsledky zápisu. ZŠ zveřejní v souladu se školským zákonem seznam registračních čísel žadatelů (dětí), které přijala/nepřijala na základě podané žádosti o přijetí, a to na úřední desce a na webových stránkách školy. Žadatelům, kteří nebyli přijati, bude doručeno "rozhodnutí o nepřijetí." V případě přijetí se rozhodnutí nerozesílá.