O Individuálním vzdělávání

 

Od 1. 1. 2005 nabyl účinnosti nový školský zákon, a tedy i § 41 – individuální vzdělávání. Definitivně tak byla tato forma vzdělávání v českém školství zakotvena.

 

CO TO ZNAMENÁ

Kdo se rozhodne, že chce vzdělávat své dítě, má dnes možnost zvolit si individuální vzdělávání na prvním stupni základní školy, tj. v 1. až 5. ročníku.

 

JAK ZAČÍT

Zájemci o individuální vzdělávání podávají na KZŠ Elijáš písemnou žádost, která musí obsahovat všechny náležitosti dle § 41 školského zákona.

 

HODNOCENÍ

Individuálně vzdělávaný žák se za každé pololetí účastní hodnocení výsledků vzdělávání, které je prostředkem pro zpětnou vazbu žáka, vzdělávajícího a KZŠ Elijáš. Výsledek hodnocení je žákům vydán na oficiálním formuláři vysvědčení.

Pracovní sešity i další pomůcky si kupují vzdělávající podle svých potřeb. Škola poskytuje k zapůjčení učebnice různých nakladatelství, přehled obsahu vzdělávání pro daný ročník. Dále škola poskytuje pomůcky pro poruchy učení, učebnice, odbornou literaturu, metodická doporučení a pravidelnou reedukaci ve vzdělávání žáka s opožděným vývojem (se znaky Aspergerova syndromu, vývojovou poruchou řeči – kombinace vývojové dysfázie a dysartie), metodické konzultace, osobní schůzky k tématům domácího vzdělávání, kontakt po telefonu, e-mailu.

Z individuálních konzultací, osobního kontaktu, kontaktu po telefonu, e-mailu vyplynula také některá z realizovaných akcí domácího vzdělávání: muzicírování - Cesta mezi kontinenty (L. Pospíšilová - lektorka Orffovy společnosti); předvánoční setkání, výroba vánoční dekorace; historie IV, přechod na víceletá gymnázia (B. Bulíř - spoluzakladatel Asociace domácího vzdělávání, bývalý ředitel pilotní školy experimentu IV); výukový program čtenářské gramotnosti (R. Sobolová - lektorka); informační setkání rodičů budoucích prvňáků (R. Bulířová); informace o experimentu IV na 2. stupni (B. Bulíř); výukové projekty (M. Fuxová – posluchačka kurzu Montessori pedagogiky).

Hodnocení výsledků vzdělávání IV probíhalo za 1. pololetí v měsíci lednu, kdy se zároveň uskutečnily přijímací pohovory a zápisy dětí do IV. Do 1. ročníku na školní rok 2013/2014 bylo zapsáno 13 dětí, proběhl přijímací pohovor - 1 dítě do 2. ročníku,  2 děti do 3. ročníku, 3 děti do 4. ročníku. V květnu a červnu proběhlo hodnocení výsledků vzdělávání za 2. pololetí. Hodnocení výsledků vzdělávání je v budově KZŠ Elijáš, Baarova 360, Praha 4. Vycházíme vstříc také vzniklým podpůrným skupinám. Hodnotili jsme také na okrese Zlín a Prachatice.

Hodnocení žáků v IV bylo, stejně jako v minulých letech, individuální – pohovor s dítětem, předložení portfolia, záznamů ze vzdělávání, společné vypracování písemného zadání probraného učiva, konzultace se vzdělavateli o problémech a o úspěšných krocích při vzdělávání, návrh hodnocení na vysvědčení.

 

Hodnocení probíhá v přátelské atmosféře, děti reagují většinou spontánně a beze strachu, rády předvedou výsledky své práce.

Všichni žáci IV v 1. pololetí a v 2. pololetí prospěli. Na osmileté gymnázium se hlásili z 5. ročníku dva žáci a oba byli ke studiu přijati.  

Hodnocení IV rodiči

Pozitiva

-          možnost přizpůsobit tempo výuky potřebám dítěte

-          efektivita času (kratší čas než ve škole)

-          přátelská a konstruktivní spolupráce rodičů se školou

-          dítě se lépe soustředí a vstřebává informace

-          lepší časové rozvržení zájmových aktivit

-          přirozené duševní vyzrávání dítěte

Negativa

- ohraničení IV 1. stupněm

- finanční situace rodiny

Hodnocení IV školou

-          zodpovědný přístup rodičů ke vzdělávání

-          vlastní iniciativa

-          přátelská a konstruktivní spolupráce rodičů se školou

-          výchova a vzdělávání v širokém kontextu života

           

Učitelem-konzultantem IV je při KZŠ Elijáš pověřena Renata Bulířová. Ve spolupráci s ředitelkou školy se podílí na zajištění a organizaci IV. Dále ve spolupráci s manželem Bohumilem Bulířem podporuje IV v českém vzdělávacím systému. Spolupracuje s Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou, dalšími poradnami, logopedem a v případě potřeby zajišťuje kontakt dalších specialistů a škol. Ve školním roce byl navázán kontakt se Střediskem náhradní rodinné péče a Společenstvím maminek při farnosti v Kobylisích. O individuálním vzdělávání vyšel článek, na kterém se podílely tři rodiny, manželé Bulířovi a redaktorka Markéta Mitrofanovová.

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies